Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1

2022-04-14

Dokument/Kapitel/Ritning Revideringen avser

Utförlig information på Startsidan TH/Planket om cykelkorsningar.

Utförlig information på Startsidan TH/Planket om dokumentöversikten och teknisk dokumentation

Utförlig dokumentation på Startsidan TH/Planket om uppdatering av "TK's krav för APG" och "TK's råd för APG"

Ny version och ny datering av TH

Omarbetad text.

Ny video "Informationsfilm om Arbete på gata"

 • Kapitel:

Dokumentet "Beslut om införande APG" utgår

Dokumentet "Trafikkontorets standard och krav vid upprättande av flytbryggor" är reviderat.

 • Kapitel:

  • Dokument/Ritningar:

Dokumentet "Ansökan om vägvisning till enskild inrättning" har utgått och ersatts av "Ansökan om vägvisning".

Reviderat dokument "Trafikkontorets anvisning för miljöbonus i trafikkontorets entreprenader"

Reiderat dokument "Projektering och byggnation av oljeavskiljare"

Reviderat dokument "Projektering och byggnation av cykelpumpar"

Nytt dokument "Projektering och byggnation av hissar"

Nytt dokument "Projektering och byggnation av rulltrappor"

Reviderat dokument "Projektering och byggnation av katodskydd"

Nytt dokument "Projektering och byggnation av avfuktare"

Reviderat dokument "Projektering och byggnation av markvärme"

Reviderat dokument "Projektering och byggnation av pumpstationer"

Nytt dokument "Projektering och byggnation av fläktar"

Reviderat dokument "Projektering och byggnation för elstolpar för torghandel"

Nytt dokument "Drift och underhåll av markvärme"

Nytt dokument "Drift och underhåll av pumpstationer"

Nytt dokument "Drift och underhåll av elstolpar för torghandel"

Nytt dokument "Drift och underhåll av oljeavskiljare"

 • Kapitel:

Dokumentet "Dispens för dumpning av snömassa i Göta Älv 2021-2023" utgår.

 • Kapitel:

Dokumentet "Snödeponiplatser på land" utgår.

 • Kapitel:

Reviderat dokument "Kontrollprogram för dumpning av snö i Göta Älv”.

 • Kapitel:

Nytt dokument "Avvikelsehantering av etiska krav på natursten"

Reviderat dokument "Dokumentöversikt (mall)"

Reviderat dokument "Dokumentöversikt exempel"

Reviderat dokument "Arbetsmiljöplan (mall)"

Reviderat dokument "Katalogstruktur bygghandling och förfrågningsunderlag"

Nytt dokument "Göteborgs Stads anvisning om hantering av skyfall"

Reviderat dokument "Timprislista tillkommande arbeten"

 • Kapitel:

  • Dokument/Ritningar:

Dokumentet "Gatunamnsskyltar" har bytt namn til "Gatunamnsskyltar info"

Reviderat dokument "Blankett för avhämtning av VA-betäckningar"

Reviderat dokument "Trafikkontorets rutin för avhämtning av VA-betäckningar i investeringsprojekt"

Reviderat dokument "Trafikkontorets rutin för avhämtning av VA-betäckningar i underhållsprojekt"

Reviderat dokument "Mall för Mobilitets- och parkeringsutredning"

Reviderat dokument "Analys behov och påverkan"

Dokumentet "Mall för särskild utredning" har bytt namn till "Mall för särskild utredning för mobilitet och parkering" och har reviderats.

Nytt dokument "Trafikkontorets instruktion för dokumentöversikten samt planering och leverans av teknisk dokumentation"

Reviderat dokument "Miljöplan (mall)

Reviderat dokument "Bilaga 1 Förteckning över kemikalier mall

Reviderat dokument "Bilaga 6 Förteckning över material och varor

Reviderat dokument "Trafikkontorets instruktion för ansökan om granskning av kemisk produkt

Reviderat dokument "Trafikkontorets anvisning för tekniska krav vid utförande av schakt"

 • Kapitel:

  • Dokument/Ritningar:

Reviderat dokumet "Trafikkontorets krav för Arbete på Gata"

 • Kapitel:

  • Dokument/Ritningar:

Reviderat dokumet "Trafikkontorets råd för Arbete på Gata"

Reviderat dokument "Granskningssynpunkter (mall)"

Reviderat dokument "Jour- och beredskapslista"

 • Kapitel:

Dokumentetet "Projektinfo granskning (mall)" utgår

Nytt dokument "Avstegslista (mall)"

Nytt dokument "Vägledning avstegslista"

Nytt dokument "Vägledning granskningssynpunkter"

Reviderat dokument "Trafikkontorets rutin för hantering av byggnadsverk"

Reviderat dokument "AF-mall för utförandeentreprenad"

Reviderat dokument "AF-mall för totalentreprenad"

Reviderat dokument "AF-mall för materialköp"

Reviderat dokument "TK:s ändringar och tillägg till AMA Anläggning"

Reviderat dokument "TK:s ändringar och tillägg till AMA El"

Reviderat dokument "Kompletterande beskrivning text trafikföringsprinciper"

Nytt dokument "Trafikföringsprincip Centralenområdet (exempel)"

Nytt dokument "Trafikföringsprincip Jubileumsprojektet (exempel)"

 • Kapitel:

"Trafikföringsprincip (exempel)" utgår

Reviderat dokument "Checklista för miljöstartmöte entreprenör"

Reviderat dokument "Checklista startmöte med miljöfrågor projektör"

Nytt dokument "Attribut utrustning (mall)

Nytt dokument "Uppdatering av trafikkontorets kartverk för papperskorgar (mall)"

Nytt dokument "Genomförandestudie GFS (mall) - Exempelfigurer"

Reviderat dokument "Genomförandestudie GFS (mall)

Reviderat dokument "Trafikkontorets anvisning för markavtal"

Reviderat dokument "Manual för att skapa inloggning till kontaktlista i Teknisk Handbok"

Reviderat dokument "Besiktningsutlåtande (mall)"

Reviderat dokument "Övertagandebesked (mall)"

Reviderat dokument "Driftförändring (mall)"

Nytt dokument "Syn och besiktningsplan (mall)"

Reviderat dokument "Rapporteringsunderlag belysning"

 • Kapitel:

Nytt kapitel "CAD-mallar (DWT)"

Reviderat dokument "Riktlinjer för hantering av fotgängare under byggskedet i Göteborg"

Reviderat dokument "Riktlinjer för hantering av kollektivtrafik i byggfasen inom infrastruktur, investerings- och underhållsprojekt i Göteborgsområdet"

Reviderat dokument "Riktlinjer för hantering av cykeltrafik undert byggskedet i Göteborg"

Reviderat dokument "Riktlinjer för hantering av Näringslivets Transporter under byggskedet i Göteborg"

Nytt kapitel " Nystart"

Reviderad text under "Innehåll som inte är tillgängligt"

Borttagna stycken.

Reviderad hänvisning

Mindre revideringar i text

Reviderad länk till "Resvaneundersökningen 2017"

Nytt stycke "Biltrafikalstring från områden".

Reviderad bild och mindre revideringar i text.

Text om modellberäkningar har utgått

Reviderad bild och mindre revideringar i text.

Reviderad bild och nytt stycke "Beskrivning av användningsområden för GSM".

2FC Borttaget kapitel

2GG Borttaget kapitel, text revideras och flyttas till kapitel 2HC

2GI Borttaget kapitel, text revideras och flyttas till kapitel 2HB

Nytt kapitel "Dagvatten, skyfall och högvatten"

Nytt kapitel "Dagvatten"

Nytt kapitel "Skyfall", reviderad text från det borttagna kapitlet 2GI

Nytt kapitel "Högvatten", reviderad text från det borttagna kapitlet 2GG

Reviderat kapitel Mobilitets och parkeringsutlåtande.

 • Kapitel:

Reviderad hänvisning

 • Kapitel:

Reviderad hänvisning

 • Kapitel:

Reviderad hänvisning

 • Kapitel:

Reviderad hänvisning

Reviderad hänvisning

Ny höjd belysningsstolpe gc-bana

Kapitlet "Dagvatten- och skyfallsanläggningar" byter namn till "Dagvatten, skyfall och högvatten"

Reviderat kapitel "Dagvatten"

Reviderat kapitel "Skyfall"

Kapitlet har bytt namn från "Korsning och passage" till "Korsning". Kapitlet har reviderats. Hela texten omarbetad

Kapitel har bytt namn från "Korsning" till "Obevakad gatukorsning". Reviderad text rondeller/trafiksäkerhet. Delar av text flyttas till 3IB .

Kapitlet har bytt namn från"Passage" till "Cirkulationsplats". Helt omarbetad text, bla har text tillkommit från tidigare kap 3IA. Text flyttas från 3IB till nytt kapitel 3IF "Gångpassage".

Kapitlet har bytt namn från "Väntytor för gång och cykel" till "Signalreglerad korsning". Helt omarbetad text, bla har text tillkommit från 3IA. Text flyttas till 3IH "Väntytor för gång och cykel".

Nytt kapitel "Genomgående gångbana/cykelbana".

Nytt kapitel "Övergångsställe och cykelöverfart". Delvis text frå 3IB.

 • Kapitel:

Nytt kapitel "Gångpassage och annan cykelförbindelse". Text från tidigare kapitel 3IB "Passage".

Nytt kapitel "Kantstöd och refug".

Nytt kapitel "Väntytor för gång och cykel". Text från tidigare kapitel 3IC "Väntytor för gång och cykel".

Helt omarbetat text

 • Kapitel:

Borttagen text i stycket "Ytskikt på cykelbanor".

Ändrade hänvisningar.

Nya vägmärken A14 och B8 mm

Helt omarbetad text

Ny text om krav för dubbelsidig skylt för cykelvägvisning

Reviderade/nya stycken "Väjningslinje", "Cykelpassage eller cykelöverfart" , "Gång- och cykelpil" och "Cykel och gående". Borttaget stycke "Riktningspilar".

Ändrade länkar

Kompletterad text om BaTMan

Reviderad text om beställning och nedladdning av bakgrunds- och ledningsinformation

Kapitlet har bytt namn från "12AB1 Grundkartor" till "1AB1 Bakgrundsinformation"Helt omarbetad text och ny länk till "Geodata som öppna data"

Ny text i första stycket

”Bestämmelser för inmätning av va ledningar M21” har bytt namn till "M21 - Bestämmelser för inmätning av Kretslopp och vattens och del av trafikkontorets anläggningar"

Helt omarbetad text

Nytt kap "Markvärme ansluten till fjärrvärmenätet"

Nytt kap "Markvärme ansluten till elnätet"

Fler typer av upplåtelse samt ny text om avtal med JCDecaux.

Kemikalieplan för Gbg stad är ersatt med Miljö- och klimatprogram för Gbg stad. Helt ny text under rubriken Natursten.

Miljösanktionsavgifter har införts 2022-01-01

Helt omarbetad text

Ny text under rubrikerna "Övrigt att skicka"

Helt omarbetad text

Ny text under rubrikerna "Övrigt att skicka"

Helt omarbetade text

Nytt kapitel "12AJ8 Granskning av bygglovsansökan"

12AK Kapitlet utår

12BC Kapitel utgår och text flyttas till 12EA "Dagvatten"

12BC1 Kapitel utgår och reviderad text flyttas till 12EA1 "Avvattning över slänt". TRVINFRA-00231 ersätter TDOK 2014:0051.

12BC2 Kapitel utgår och text flyttas till 12EA2 "Avvattning med rännstensbrunnar"

12BC3 Kapitel utgår och text flyttas till 12EA3 "Fördröjnings- och reningsanläggningar". Texten revideras.

12BC3.1 Kapitel utgår och text flyttas till 12EA3.1 "Infiltrationsstråk med vegetation". Texten revideras.

12BC3.2 Kapitel utgår och text flyttas till 12EA3.2 "Infiltrationsstråk med hårdgjord yta". Texten revideras.

12BC3.3 Kapitel utgår och text flyttas till 12EA3.3 "Svackdike". Texten revideras.

12BC3.4 Kapitel utgår och text flyttas till 12EA3.3 "Regnbädd". Texten revideras.

Reviderade standarder

Förtydligande om TRVK Väg

Förtydligande om TRVK Väg

Förtydligande om TRVK Väg

Förtydligande om TRVK Väg

Nya datum för AF-mallarna och timprislistan

Ny datum för AMA-mallen

Ny datum för AMA-mallen

Helt omarbetad text

Helt omarbetad text

Förtydligande text om den nya ritningsmallen och tillhörande instruktioner samt ny ritningsmall

Förtydligande text om den nya ritningsmallen och tillhörande instruktioner samt ny ritningsmall

Förtydligande text om den nya ritningsmallen och tillhörande instruktioner samt ny ritningsmall

Förtydligande text om den nya ritningsmallen och tillhörande instruktioner samt ny ritningsmall

Förtydligande text om den nya ritningsmallen och tillhörande instruktioner samt ny ritningsmall

Förtydligande text om den nya ritningsmallen och tillhörande instruktioner samt ny ritningsmall

Förtydligande text om den nya ritningsmallen och tillhörande instruktioner

Förtydligande text om den nya ritningsmallen och tillhörande instruktioner

Förtydligande text om den nya ritningsmallen och tillhörande instruktioner

Förtydligande text om den nya ritningsmallen och tillhörande instruktioner samt ny ritningsmall

Förtydligande text om den nya ritningsmallen och tillhörande instruktioner samt ny ritningsmall

Förtydligande text om den nya ritningsmallen och tillhörande instruktioner samt ny ritningsmall

Förtydligande text om den nya ritningsmallen och tillhörande instruktioner samt ny ritningsmall

Förtydligande text om den nya ritningsmallen och tillhörande instruktioner samt ny ritningsmall

Förtydligande text om den nya ritningsmallen och tillhörande instruktioner samt ny ritningsmall

Grundkarta ersatt med bakgrundskarta

Kompletterad text om diarienumrets uppbyggnad och ritningsnumrering

Helt omarbetat text

Kapitlet har bytt namn från "Dokumentöversikt instruktioner" till "Dokumentationskrav för Teknisk dokumentation (Relationshandlingar)". Helt omarbetad text

Nytt kapitel "12CF1.1 Projektgemensamma dokument"

Nytt kapitel "12CF1.2 Verksamhetsområde Belysning"

Nytt kapitel "12CF1.3 Verksamhetsområde Byggnadsverk"

Nytt kapitel "12CF1.4 Verksamhetsområde gata"

Nytt kapitel "12CF1.5 Verksamhetsområde ITS"

Nytt kapitel "12CF1.6 Park- och naturförvaltningen"

Nytt kapitel "12CF1.7 Verksamhetsområde Spår"

Nytt kapitel "12CF1.8 Verksamhetsområde Tekniska anläggningar"

Nytt kapitel "12CF1.9 Verksamhetsområde Trafiksignal"

Reviderad punktlista över vad som gäller

Ny text om gata spårvagnshållplats samt gatuanläggningar och dagvatten inklusive spårvägshållplats. Text om gatuanläggningar och dagvatten har utgått mm

Ny text om gatuanläggningar och dagvatten inklusive spårvagnshållplatser. Text om gatuanläggningar och dagvatten har utgått.

Kapitlet har bytt namn från "12CH Leverans av handlingar" till "12CH Leverans av bygghandlingar". Hela texten inklusive tabellen reviderad

Kapitlet har bytt namn från "12D Relationshandlinga" till "12D Teknisk dokumentation och relationshandlingar". Helt ny text

Kapitlet har bytt namn från "12DA Relationshandlingar med driftinformation" till "12DA Leverans av teknisk dokumentation". Helt ny text

Nytt kapitel "12DA1 Format"

Nytt kapitel "12DA2 Katalogstruktur"

Nytt kapitel "12DA3 Modellfil"

Nytt kapitel "12DA4 Ritningar"

Nytt kapitel "12DA5 Inmätning"

12DB Kapitlet har utgått

12DC Kapitlet har utgått

12DD Kapitlet har utgått

12DE Kapitlet har utgått

12DF Kapitlet har utgått

12DG Kapitlet har utgått

Nytt kapitel "Dagvatten, skyfall och högvatten"

Nytt kapitel "Dagvatten" med reviderad text från kapitel 12BC som har utgått.

Nytt kapitel "Avvattning över slänt" med text från kapitel 12BC1 som har utgått.

Nytt kapitel "Avvattning med rännstensbrunn" med text från kapitel 12BC2 som har utgått.

Nytt kapitel "Fördröjnings och reningsanläggningar" med reviderad text från kapitel 12BC3 som har utgått.

Nytt kapitel "Infiltrationsstråk med vegetation" med reviderad text från kapitel 12BC3.1 som har utgått.

Nytt kapitel "Infiltrationsstråk med hårdgjord yta" med reviderad text från kapitel 12BC3.1 som har utgått.

Nytt kapitel "Svackdike" med reviderad text från kapitel 12BC3.1 som har utgått.

Nytt kapitel "Regnbädd" med reviderad text från kapitel 12BC3.1 som har utgått.

Omfördelning av texten på sidan

Omfördelning av texten på sidan

Omfördelning av texten på sidan

Nytt kapitel "Hissar"

Nytt kapitel "Rulltrappor"

Omfördelning av texten på sidan

Nytt kapitel "Avfuktare"

Omfördelning av texten på sidan

Omfördelning av texten på sidan

Nytt kapitel "Fläktar"

Reviderade standarder

Reviderade standarder

Reviderade standarder

Reviderade standarder

Reviderade standarder

Reviderade standarder

Reviderade standarder

Reviderade standarder

Reviderade standarder

Reviderade standarder samt ny text om bärighetskontroll mm

Reviderade standarder

Reviderade standarder

Ny text om BaTMan och dokumentet "Rutinbeskrivning BaTMan" tillagt på sidan

Nytt kapitel "Marköverbyggnader i naturområden".

Nytt kapitel "Anläggning och skyltning av gång- och ridvägar"

Ny text om kantstenshöjd 80, 100 respektive 120 mm

Helt omarbetad text

Helt omarbetad text

Helt omarbetad text

Kapitlet har bytt namn från "Gruppledning" till "Gruppledning/Lyktledning" samt omarbetad text

Helt omarbetad text

Helt omarbetad text

Stavfel

Ny text om rotlack och att man ska undvika placering av stolpar i mittrefug

Helt omarbetad text

Helt omarbetad text

Ny mening om sättning av fundament

Kompletterat med Fonterellare

Ändrat mått för bergsfundament

Text om placering av stolpfundament

Helt omarbetad text

Helt omarbetad text

Ändrad hastighet

Kompletterande text om allmän plats

Förtydligande om godkännande vid flytt eller nymontage av mast

Helt omarbetad text

Helt omarbetad text

Helt omarbetad text

Helt omarbetad text

Helt omarbetad text

Helt omarbetad text

Helt omarbetad text

12SC Kapitlet har utgått

Ändrad hänvinsning.

Länkarna "EU:s förteckning - växter" och "Problematiska invasiva arter -ej EU-listade" tas bort och ersätts av en länk "Artfakta". Ny text om inventering av växter.

Ny text om utrustning och material, markbeläggningar och materialövergångar samt vinterväghållning mm

Kapitlet har bytt namn från "Mijö och hälsoskydd vid målning" till "Miljöskydd vid målning och tvätt". Hela texten omskriven.

Reviderad text under avsnittet "Ytbehandlingssystem för nederdelar till master och belysningsstolpar"

 • Kapitel:

Länk Nystart 1HB

Borttagen textom kraven som trädde i kraft 2020

Kap "13G Minskning av naturgrusanvändningen" har bytt namn till "13G Tekniska anläggningar"

Nytt kapitel "Oljeavskiljare"

Nytt kapitel "Cykelpumpar"

Nytt kapitel "Hissar"

Nytt kapitel "Rulltrappor"

Nytt kapitel "Katodskydd"

Nytt kapitel "Avfuktare"

Nytt kapitel "Markvärme"

Nytt kapitel "Pumpstationer"

Nytt kapitel "Fläktar"

Nytt kapitel "Elstolpar för torghandel"

Ändrade hänvisningar

Ny text under "Gatuanläggningar och dagvatten inklusive spårvagnshållplats" samt "Gata spårvagnshållplats"

Nytt kapitel "Minskning av naturgrusanvändningen" gamla kap 13G

Nytt kapitel "Marköverbyggnader i naturområden".

Nytt kapitel "Anläggning och skyltning av gång- och ridvägar".

Text att arbete ska störa så lite som möjligt tillkommer och stycket "Arbetets planering" försvinner

Kapitlet "Beskrivning av arbetsuppgifter" byter namn till "Arbetsmoment". Helt omarbetad text

13RB2 Kapitlet utgår helt

Ny länk till TRI

Nytt kapitel "Dagvatten, skyfall och högvatten"

Nytt kapitel "Dagvatten"

Nytt kapitel "Avvattning över slänt"

Nytt kapitel "Avvattning med rännstensbrunn"

Nytt kapitel "Fördröjnings och reningsanläggningar"

Nytt kapitel "Infiltrationsstråk med vegetation"

Nytt kapitel "Infiltrationsstråk med hårdgjord yta"

Nytt kapitel "Svackdike"

Nytt kapitel "Regnbädd"

Nytt kapitel "Tekniska anläggningar"

Nytt kapitel "Oljeavskiljare"

Nytt kapitel "Markvärme"

Nytt kapitel "Pumpstationer"

Nytt kapitel "Fläktar"

Nytt kapitel "Elstolpar för torghandel"

Helt nytt kapitel "Förvaltningskartverk"

Ny rubrik

Två snödeponiplatser är borttagna. Återstående plats får endast användas av upphandlade entreprenörer.

14MF Kapitlet utgår

14MF1 Kapitlet utgår

Text om övergångsperiod för APG är borttaget samt "Beslut om införande av APG"

Ändrade hänvisningar till dokument och APG

Ändrade hänvisningar till dokument och APG

Ändrade hänvisningar till dokument och APG

Ändrade hänvisningar till dokument och APG

Ändrade hänvisningar till dokument och APG

Ändrade hänvisningar till dokument och APG

Ändrade hänvisningar till dokument och APG

Ändrade hänvisningar till dokument och APG

Ändrade hänvisningar till dokument och APG

Ny text om återställning vid schakt vid markvärme

Texter flyttas ut till pappersrymden

Texter flyttas ut till pappersrymden

Texter flyttas ut till pappersrymden

Texter flyttas ut till pappersrymden

Texter flyttas ut till pappersrymden

Ändrat typsnitt kantlinjer. Kantstenshöjd 60 ändrad till 0. Textändringar. Flytt av väglinjer. Ny stolpsymbol.

Texter flyttas ut till pappersrymden

Ändrat typsnitt kantlinjer. Kantstenshöjd 60 ändrad till 0. Textändringar. Ny stolpsymbol. Farthindersramp borttagen.

Texter flyttas ut till pappersrymden

Texter flyttas ut till pappersrymden

Uppdatering namnruta, lagerhantering enligt SB11, estetiska förändringar, ny pdf, texter i pappersrymden.

Uppdatering namnruta, lagerhantering enligt SB11, estetiska förändringar, ny pdf, texter i pappersrymden.

Uppdatering namnruta, lagerhantering enligt SB11, estetiska förändringar, ny pdf, texter i pappersrymden.

Uppdatering namnruta, lagerhantering enligt SB11, estetiska förändringar, ny pdf, texter i pappersrymden.

Uppdatering namnruta, lagerhantering enligt SB11, estetiska förändringar, ny pdf, texter i pappersrymden.

Uppdatering namnruta, lagerhantering enligt SB11, estetiska förändringar, ny pdf, texter i pappersrymden.

Uppdaterade hänvisningar till TH. Uppdatering namnruta, lagerhantering enligt SB11, estetiska förändringar, ny pdf, texter i pappersrymden.

Uppdaterad bredd ramp. Uppdatering namnruta, lagerhantering enligt SB11, estetiska förändringar, ny pdf, texter i pappersrymden.

Uppdatering namnruta, lagerhantering enligt SB11, estetiska förändringar, ny pdf, texter i pappersrymden.

Uppdatering namnruta, lagerhantering enligt SB11, estetiska förändringar, ny pdf, texter i pappersrymden.

Alternativ B1,C1, D1, E1, F1, G1 samt H1 har utgått - lutning på 1:2 utan räcke är inte rekommenderat. Uppdatering namnruta, lagerhantering enligt SB11, estetiska förändringar, ny pdf, texter i pappersrymden.

Uppdatering namnruta, lagerhantering enligt SB11, estetiska förändringar, ny pdf, texter i pappersrymden.

Uppdatering namnruta, lagerhantering enligt SB11, estetiska förändringar, ny pdf, texter i pappersrymden.

Uppdatering namnruta, lagerhantering enligt SB11, estetiska förändringar, ny pdf, texter i pappersrymden.

Uppdatering namnruta, lagerhantering enligt SB11, estetiska förändringar, ny pdf, texter i pappersrymden.

Uppdatering namnruta, lagerhantering enligt SB11, estetiska förändringar, ny pdf, texter i pappersrymden.

Uppdatering namnruta, lagerhantering enligt SB11, estetiska förändringar, ny pdf, texter i pappersrymden.

Uppdatering namnruta, lagerhantering enligt SB11, estetiska förändringar, ny pdf, texter i pappersrymden.

Uppdatering namnruta, lagerhantering enligt SB11, estetiska förändringar, ny pdf, texter i pappersrymden.

Uppdatering namnruta, lagerhantering enligt SB11, estetiska förändringar, ny pdf, texter i pappersrymden.

Uppdatering namnruta, lagerhantering enligt SB11, estetiska förändringar, ny pdf, texter i pappersrymden.

Justering text dränledning, terasslutning bortagen, text om invallning borttagen. Uppdatering namnruta, lagerhantering enligt SB11, estetiska förändringar, ny pdf, texter i pappersrymden.

Text om invallning och text om packning under rotklump borttagen. Uppdatering namnruta, lagerhantering enligt SB11, estetiska förändringar, ny pdf, texter i pappersrymden.

Justering text för dränledning. Uppdatering namnruta, lagerhantering enligt SB11, estetiska förändringar, ny pdf, texter i pappersrymden.

Justering anvisningstext, recept för växtbäddsubstrat, borttaget avjämningslager, bytt växtjord standard till makadam 8-16, justering text för dränledning. Uppdatering namnruta, lagerhantering enligt SB11, estetiska förändringar, ny pdf, texter i pappersrymden.

"Rviderad tjocklek växtväddsubstrat för träd, lutning terrass för träd, recept för växtbäddsubstrat (samtliga växtbäddar). Borttaget plaströr för trästörar, text om invallning, övervallning för växtbädd för perenn/busk. Justering text för dränledning. Uppdatering namnruta, lagerhantering enligt SB11, estetiska förändringar, ny pdf, texter i pappersrymden. "

Uppdatering namnruta, lagerhantering enligt SB11, estetiska förändringar, ny pdf, texter i pappersrymden.

Uppdatering namnruta, lagerhantering enligt SB11, estetiska förändringar, ny pdf, texter i pappersrymden.

Uppdatering namnruta, lagerhantering enligt SB11, estetiska förändringar, ny pdf, texter i pappersrymden.

Uppdatering namnruta, lagerhantering enligt SB11, estetiska förändringar, ny pdf, texter i pappersrymden.

Uppdatering namnruta, lagerhantering enligt SB11, estetiska förändringar, ny pdf, texter i pappersrymden.

Uppdatering namnruta, lagerhantering enligt SB11, estetiska förändringar, ny pdf, texter i pappersrymden.

Uppdatering namnruta, lagerhantering enligt SB11, estetiska förändringar, ny pdf, texter i pappersrymden.

Uppdatering namnruta, lagerhantering enligt SB11, estetiska förändringar, ny pdf, texter i pappersrymden.

Hänvisning till 20733 har tagits bort.Uppdatering namnruta, lagerhantering enligt SB11, estetiska förändringar, ny pdf, texter i pappersrymden.

Hänvisning till 20735 har tagits bort. Markering av koordinatsatt punkt. Uppdatering namnruta, lagerhantering enligt SB11, estetiska förändringar, ny pdf, texter i pappersrymden.

Uppgift om höjd av L-stöd vid hållplats införd. Ändring av krav på fyllnad under plattform. Krav på L-stöd ändrade. Ändring av AMA version för kantstödsanvisning. Uppdatering namnruta, lagerhantering enligt SB11, estetiska förändringar, ny pdf, texter i pappersrymden.

Uppgift om höjd av L-stöd vid hållplats införd. Ändring av krav på fyllnad under plattform. Krav på L-stöd ändrade. Ändring av AMA version för kantstödsanvisning. Uppdatering namnruta, lagerhantering enligt SB11, estetiska förändringar, ny pdf, texter i pappersrymden.

Uppgift om höjd av L-stöd vid hållplats införd. Ändring av krav på fyllnad under plattform. Krav på L-stöd ändrade. Ändring av AMA version för kantstödsanvisning. Uppdatering namnruta, lagerhantering enligt SB11, estetiska förändringar, ny pdf, texter i pappersrymden.

Mått för den avfasade delen av fundamentet har ändrats från ?- 1o mm till 10-20 mm AC

ELEF E7779678 har ersatts med E7779643 AC

Komplettering exempel BaTMan nummer, lagerhantering enligt SB11

Komplettering exempel BaTMan nummer, lagerhantering enligt SB11

Borttaget tel nummer

Reviderad logga

"Granskad etikett" byter namn till "Granskad-ruta avseende trafikanordniongar" Reviderad logga

Lagerhantering enligt SB11

Lagerhantering enligt SB11

Ny ritningsmall 0002

Ny ritningsmall 0003

Ny ritningsmall 0004

Ny ritningsmall 0005

Ny ritningsmall 0006

Ny ritningsmall 0007

Ny ritningsmall 0012

Ny ritningsmall 0013

Ny ritningsmall 0014

Ny ritningsmall 0015

Ny ritningsmall 0016

Ny ritningsmall 0017

Ny ritningsmall

Rev. fil ”Trafikkontorets dwg-mall”(zip) är till för att få en snabb start vid projektering för trafikkontoret. Den innehåller ritning ”003-Stomplan” samt linjetyper "sma.shx" "acad.shx", "bh90_7_lineshapes.shx", "bh90k.shx", "FISO.SHX", "FSIMPLEX.SHX", "isocp.shx" och plotfilen ”TKplot.ctb” anpassad för Bygghandlingar 90. Filen sma.shx är till för att presentera baskartan från Göteborgs Stad på korrekt sätt.