Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Det finns flera aspekter kring vatten som påverkar förutsättningarna för att genomföra projekt. Därför är det viktigt att i ett tidigt skede klarlägga frågor kring dagvatten, skyfall samt högt vatten där högt vatten inkluderar både höga flöden i vattendrag och höga havsvattennivåer. I samband med framtagande av detaljplaner utreds planens påverkan på dagvatten, skyfall och högt vatten. Även i projekt som inte föregås av en detaljplan behöver dessa frågor utredas i ett tidigt skede. Frågor att beakta är:

 

  • Bidrar projektet/åtgärden till att öka belastningen på recipienten jämfört med nuläget?
  • Kan förbättring av dagvattenrening för befintlig högtrafikerad väg (> 8000 ÅDT) göras i samband med projektet?
  • Bidrar projektet till förändrade flöden av dagvatten och skyfall? Både förändringar i flödesmängder och flödesriktningar ska beskrivas?
  • Finns det strukturplansåtgärder som skyfallsleder, skyfallsstyrning och skyfallsytor för skyfall att ta hänsyn till eller som bör genomföras i samband med projektet?
  • Är projektet i behov av högvattenskyddsåtgärder för att kunna genomföras?
  • Finns det högvattenskydd att ta hänsyn till eller planerade högvattenskydd som bör genomföras i samband med projektet?

 

Under avsnitten 2HA, 2HB och 2HC finns mer information och stödmaterial kring dagvatten, skyfall respektive högt vatten.