Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Det finns flera aspekter kring vatten som påverkar förutsättningarna för att genomföra projekt. Därför är det viktigt att i ett tidigt skede klarlägga frågor kring dagvatten, skyfall samt högt vatten där högt vatten inkluderar både höga flöden i vattendrag och höga havsvattennivåer. I samband med framtagande av detaljplaner utreds planens påverkan på dagvatten, skyfall och högt vatten. Även i projekt som inte föregås av en detaljplan behöver dessa frågor utredas i ett tidigt skede. Frågor att beakta är:

 

  • Bidrar projektet/åtgärden till att öka belastningen på recipienten jämfört med nuläget?
  • Kan förbättring av dagvattenrening för befintlig högtrafikerad väg (> 8000 ÅDT) göras i samband med projektet?
  • Bidrar projektet till förändrade flöden av dagvatten och skyfall? Både förändringar i flödesmängder och flödesriktningar ska beskrivas?
  • Finns det strukturplansåtgärder som skyfallsleder, skyfallsstyrning och skyfallsytor för skyfall att ta hänsyn till eller som bör genomföras i samband med projektet?
  • Är projektet i behov av högvattenskyddsåtgärder för att kunna genomföras?
  • Finns det högvattenskydd att ta hänsyn till eller planerade högvattenskydd som bör genomföras i samband med projektet?

 

Under avsnitten 2HA, 2HB och 2HC finns mer information och stödmaterial kring dagvatten, skyfall respektive högt vatten.

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.