Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Det finns flera aspekter kring vatten som påverkar förutsättningarna för att genomföra projekt. Därför är det viktigt att i ett tidigt skede klarlägga frågor kring dagvatten, skyfall samt högvatten. I samband med framtagande av detaljplaner utreds planens påverkan på dagvatten, skyfall och högvatten. Även i projekt som inte föregås av en detaljplan behöver dessa frågor utredas i ett tidigt skede. Frågor att beakta är:

 

  • Bidrar projektet/åtgärden till att öka belastningen på recipienten jämfört med nuläget?
  • Finns det strukturplansåtgärder för skyfall att ta hänsyn till eller finns det strukturplansåtgärder som bör genomföras i samband med projektet?
  • Finns det högvattenskydd att ta hänsyn till eller planerade högvattenskydd som bör genomföras i samband med projektet?

 

Under avsnitten 2HA, 2HB och 2HC finns mer information och stödmaterial kring dagvatten, skyfall respektive högvatten.