Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Vid lägesplacering kontrolleras särskilt att fjärrvärmekammarens betäckning går fri från kantsten och att erforderlig täckning över kammaren och kulvert erhålls samt att befintliga rännstensbrunnar omkopplas vid behov. Studera korsningar med vattenledningar och att utrymme finns för formsättning av föreslagen fjärrvärmeledning och kammare. Kontrollera placeringen av luftare. Täckningen för kulvert är normalt > 600 mm och för kammare > 500 mm.

Göteborg Energi ska kallas till startmöte/ledningsägarmöte. För kontakt se kompetens ”Ledningsägare” till höger på sidan.

Projektören ansvar för att Göteborg Energis tekniska standard fullföljs och att föreslagen detaljprojektering remitteras via diariet på Göteborg Energi, se kompetens ”Ledningsägare” till höger på sidan. Innan projektering påbörjas ska startmöte/ledningsägarmöte hållas där projektets förutsättningar presenteras. Göteborg Energis bestämmelser vid markarbeten ska alltid efterföljas, se länkar till ”Göteborg Energis tekniska bestämmelser för fjärrvärme” och ”Göteborg Energis bestämmelser vid markarbeten” till höger på sidan.