Arkivversion 2020:1
Foto: Jonas Andersson

Etablering arbetsområde / Projektstart

Befintligt belysningsmaterial ska besiktas av byggledare för belysning. Byggledare beslutar om materialet ska rivas eller demonteras. Demonterat material ska vara rensat från säkringshållare, kabel etc. när det lämnas till driftentreprenörens förråd. Driftentreprenören ska mottaga och dokumentera mottaget material.

 

Kabelförläggning

Förläggning ska utföras enligt EBR.

 

Elanslutning i och i närhet av spår (minusanslutning)

Särskilda regler finns vid utförande av 440/230 V-systemets pen-ledare i samband med minusanslutning till väntkurar, kontaktledningsstolpar, räcken mm.

För att förhindra överledning från kontaktledningens minus till 400/230 V-systemets pen-ledaren ska anläggningen utföras enligt följande:

  • Belysningsarmaturer ska vara klass II om de monteras på kontaktledningsstolpe och på hänglina som har kontakt med spårvägsminus
  • Kopplingslådor och ss-lådor utförs med dubbelisolering klass II om kontakt finns med spårvägsminus
  • Hänglinor förses med isolatorer för att förhindra överledning i spårvägsminus
  • I väntkurar utförs armaturer och apparater i klass II vid anslutningar 400/230V
  • Genomslagssäkring ska monteras i de fall där klass II material är omöjligt att installera. Genomslagssäkring ska användas som sista alternativ eftersom det medför årlig inspektion och kontroll av funktionen

 

Belysningsnivåer

Enligt VGU, främst det som behandlar miljöer i tätort, se publikationer.

På det övergripande cykelvägnätet ska belysningsklass S1 enligt VGU eftersträvas, på övriga cykelvägar och primära gångstråk ska belysningsklass S3 efterstävas, belysningsklass S4 får aldrig understigas.

OBS! All ny belysning i Göteborg ska projekteras med styrning/övervakning samt ljusmässigt överdimensioneras ca 20-30% utifrån ovan ställda krav på belysningsklasser.

Stolpar vid cykelvägar ska placeras 1,0 m från asfaltkant.

 

Styr och Övervakningssystem

Tändning och släckning sker via styrsystem som fjärrmanövrerar belysningsanläggningen och kan därför spänningssättas när som helst.  Vissa delar av anläggningen är spänningssatt även när belysningen är släckt. Signal för tändning och släckning sker via signal från centralt placerade ljusrelä. Alla belysningscentraler kan också manövreras manuellt. 

Göteborg Stad använder idag olika styrsystem i olika delar av belysningsanläggningen. Vid projektering ska det säkerställas vilket av dessa system som ska användas.

Belysningscentraler som demonteras ska dokumenteras och märkas för att säkerställa styrsystemets funktion. Uppsägning av nät-avtal kommuniceras till TK;s belysningsansvarige som utför densamma.

Belysningsarmaturer som demonteras dokumenteras och märkas med knutpunktsnummer och NeuronID eller LCU nummer för att säkerställa styrsystemets funktion 

Dokumentationen på förändringen lämnas till systemförvaltaren på trafikkontoret. För kontakt se kompetens ”Belysning systemförvaltare” till höger på sidan.

Intelligent belysning

  • Typ av belysningsarmatur i intelligenta belysningssystem måste godkännas av kompetens ”Belysning” till höger på sidan.
  • Trafikkontoret har idag tre olika styrsystem för intelligent belysning. Kontakt tas med kompetens ”Belysning” till höger på sidan angående vilken systemtyp som är aktuell vid ny- eller ombyggnadsprojekt.

Trafikkontoret önskar att standardisera datagränssnitt för intelligent belysning och undersöker därför att på sikt införa standard-API för intelligenta belysningssystem.

 

Riktlinjer för belysning på hållplatser

För att kommunens mål ”Kollektivtrafiken ska öka” måste trafikkontoret ge de resande bra verktyg vilket är god belysning på hållplatser.
Hållplatsbelysningen ska upplevas som trygg och säker. Tidtabellen ska kunna läsas. Hållplatsen ska kännas inbjudande och bekväm. Belysningsnivån på hållplatsen ska ha en sådan styrka i förhållande till omgivningen att hållplatsens resenärer syns väl och att busschauffören upptäcker resenärer i tid.

 

Besiktning

Övertagandebesiktning/elsäkerhetsbesiktning/slutbesiktning.

Utsedd besiktningsman av TK ska utföra en övertagandebesiktning/elsäkerhetsbesiktning före inkoppling av ny del i befintlig anläggning samt även vid nyanläggning.

Besiktningsmannen ska vid övertagandebesiktning (av till exempel exploateringsområden) skicka kopia på besiktningsprotokoll inklusive situationsplan till berörda parter. 

Vid slutbesiktning ska kompletta underlag till relationshandlingar redovisas av entreprenören så att driftentreprenören kan underhålla anläggningen tills relationshandlingen är klar.   . 

Besiktningsmannen ska kontrollera att underlag/relationsunderlag är komplett och att lämnade uppgifter är enligt trafikkontorets krav.

Om relationshandlingar har så stora brister att underhåll inte kan utföras ska besiktningsmannen avgöra om anläggningen kan tas över av TK.
Kompletta relationshandlingar redovisas enligt 12D Relationshandlingar.

 

Inmätning, relationshandlingar

Se 12SC Underlag relationshandlingar/Inmätning, relationshandlingar belysningsanläggningar.

Ritningar
Kontakter