Arkivversion 2021:2
Foto: Jonas Andersson

Etablering arbetsområde / Projektstart

Alla in- och ur kopplingar ska utföras av områdets funktionsentreprenör för belysning, för kontakt se kompetens ”Belysning” till höger på sidan. Anmälan om in- eller urkoppling ska inkomma senast två veckor innan önskat utförande till funktionsentreprenören.

Exploatörer, entreprenörer och andra aktörer som arbetar i staden ska, med tanke på säkerhet för tredje man, tillse att belysningen av allmän plats som ansluter till byggområdet eller på annat sätt påverkas av bygget är av samma standard som före etablering.

Befintligt belysningsmaterial ska besiktas av byggledare för belysning. Byggledare beslutar om materialet ska rivas eller demonteras. Demonterat material ska vara rensat från säkringshållare, kabel etc. när det lämnas till funktionsentreprenörens förråd. Funktionsentreprenören ska mottaga och dokumentera mottaget material. ”Rapporteringsunderlag belysningsanläggning” ska fyllas i och lämnas till områdets funktionsentreprenör belysning i samband med undertecknande av ”Övertagandebesked”, se 12CG4 Övertagandebesked. Dokumentet ska även ingå i relationshandlingen, se 12CF1 Instruktion dokumentöversikt. För kontakt se Kompetens ”Belysning” till höger på sidan.

 

Kabelförläggning

Förläggning ska utföras enligt EBR.

 

Elanslutning i och i närhet av spår (minusanslutning)

Särskilda regler finns vid utförande av 400/230 voltsystemets pen-ledare i samband med minusanslutning till väntkurar, kontaktledningsstolpar, räcken mm.

För att förhindra överledning från kontaktledningens minus till 400/230 voltsystemets pen-ledaren ska anläggningen utföras enligt följande:

  • Belysningsarmaturer ska vara klass II om de monteras på kontaktledningsstolpe och på hänglina som har kontakt med spårvägsminus
  • Kopplingslådor och ss-lådor utförs med dubbelisolering klass II om kontakt finns med spårvägsminus
  • Hänglinor förses med isolatorer för att förhindra överledning i spårvägsminus
  • I väntkurar utförs armaturer och apparater vara i klass II vid anslutningar 400/230V
  • Genomslagssäkring ska monteras i de fall där klass II material är omöjligt att installera. Genomslagssäkring ska användas som sista alternativ eftersom det medför årlig inspektion och kontroll av funktionen

 

Belysningsnivåer

Enligt VGU, främst det som behandlar miljöer i tätort, se publikationer.

På det övergripande cykelvägnätet ska belysningsklass P1 enligt VGU eftersträvas, på övriga cykelvägar och primära gångstråk ska belysningsklass P3 eftersträvas, belysningsklass P4 får aldrig understigas.

Bibehållningsfaktorn på alla ytor ska beräknas till 0,8 utan CLO, med CLO 0,9.

Stolpar vid cykelvägar ska placeras 1,0 m från asfaltkant.

 

Styr och Övervakningssystem

Tändning och släckning sker via styrsystem som fjärrmanövrerar belysningsanläggningen och kan därför spänningssättas när som helst.  Vissa delar av anläggningen är spänningssatt även när belysningen är släckt. Tändning och släckning sker via överordnat styrsystem från centralt placerat ljusrelä. Alla belysningscentraler kan även manövreras manuellt.

Göteborg Stad använder idag olika styrsystem i olika delar av belysningsanläggningen. Vid projektering ska det säkerställas vilket av dessa system som ska användas. Kontakta berörd planeringsledare belysning, se kompetens “Belysning”.

Belysningscentraler som demonteras ska dokumenteras och märkas för att säkerställa styrsystemets funktion. Uppsägning av nät-avtal kommuniceras till TK;s belysningsansvarige som utför densamma. Styrenhetens egennummer ska dokumenteras och kommuniceras till TK;s planeringsledare belysning, se Kompetens ”Belysning”, med rappoteringsunderlag.

Belysningsarmaturer som demonteras ska dokumenteras och märkas med befintligt knutpunktsnummer och NeuronID eller LCU nummer för att säkerställa styrsystemets funktion

Dokumentationen på förändringen (ifyllt Rapporteringsunderlag belysning, se mall till höger på sidan) lämnas till berörd planeringsledare belysning på trafikkontoret. För kontakt se kompetens ”Belysning systemförvaltare” till höger på sidan.

 

Riktlinjer för belysning på hållplatser

För att kommunens mål ”Kollektivtrafiken ska öka” måste trafikkontoret ge de resande bra verktyg vilket är god belysning på hållplatser.
Hållplatsbelysningen ska upplevas som trygg och säker. Tidtabellen ska kunna läsas. Hållplatsen ska kännas inbjudande och bekväm. Belysningsnivån på hållplatsen ska ha en sådan styrka i förhållande till omgivningen att hållplatsens resenärer syns väl och att busschauffören upptäcker resenärer i tid.

 

Besiktning

Övertagandebesiktning/elsäkerhetsbesiktning/slutbesiktning.

Besiktningsmannen ska vid övertagandebesiktning (av till exempel exploateringsområden) skicka kopia på besiktningsprotokoll inklusive situationsplan till planeringsledare belysning. 

Vid slutbesiktning ska kompletta underlag till relationshandlingar redovisas av entreprenören så att driftentreprenören kan ta över och underhålla anläggningen tills relationshandlingen är klar.

Besiktningsmannen ska kontrollera att underlag/relationsunderlag  inklusive rapporteringsunderlag belysning är komplett och att lämnade uppgifter är enligt trafikkontorets krav, se 12D Relationshandlingar.

 

Inmätning, relationshandlingar

Se 12SC Underlag relationshandlingar/Inmätning, relationshandlingar belysningsanläggningar.

Dokument
Ritningar
Kontakter