Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Roksana Kazeroony

Etablering arbetsområde / Projektstart

Alla in- och ur kopplingar betecknas som ”Driftförändring” se 12CG3 Driftförändring och ska utföras av områdets funktionsentreprenör för belysning, för kontakt se kompetens ”Belysning” till höger på sidan. Anmälan enligt dokument ”Driftförändring (mall)” ska inkomma senast två veckor innan önskat utförande till funktionsentreprenören.

Exploatörer, entreprenörer och andra aktörer som arbetar i staden ska, med tanke på säkerhet för tredje man, tillse att belysningen av allmän plats som ansluter till byggområdet eller på annat sätt påverkas av bygget är av samma standard som före etablering.

Syn före påbörjande av arbete.
Se 12CA Administrativa föreskrifter dokument ”AF-mall för utförandeentreprenad” kod ”AFC.122 Syn före påbörjande av arbete”

Demonterat material som stadsmiljöförvaltningen vill behålla och inte ska användas i projektet ska vara rensat från kopplings/säkringslåda, säkringshållare, kabel etc. när det lämnas till funktionsentreprenörens förråd som byggledare belysning anvisar.

Belysningscentraler som stadsmiljöförvaltningen vill behålla och inte ska användas i projektet ska vara rensat från kablar och lämnas till funktionsentreprenörens förråd som byggledare belysning anvisar.

Belysningsarmaturer inklusive styrutrustning som stadsmiljöförvaltningen vill behålla och inte ska användas i projektet ska lämnas till funktionsentreprenörens förråd som byggledare belysning anvisar.

Funktionsentreprenören ska mottaga och dokumentera allt mottaget material.

”Rapporteringsunderlag belysningsanläggning” ska fyllas i och lämnas till områdets funktionsentreprenör belysning i samband med undertecknande av ”Övertagandebesked”, se 12CG4 Övertagandebesked. Dokumentet ska även ingå i relationshandlingen, se 12CF Dokumentöversikt inklusive underkapitel samt 12D Teknisk dokumentation och relationshandlingar inklusive underkapitel. För kontakt se Kompetens ”Belysning” till höger på sidan.

 

Kabelförläggning

Förläggning ska utföras enligt EBR.

För inmätning av kablar och belysningsanläggningar se ”M23 Bestämmelser för inmätning för Kretslopp och vattens och del av stadsmiljöförvaltningens ledningar och anläggningar” till höger på sidan.

 

Elanslutning i och i närhet av spår (potentialutjämning)

Jordning av belysningsstolpar i närheten av spårområde.

På spårvagnshållplatser, där utrustning av ledande material ska potentialutjämnas enligt standardritning 21059, ska belysningsmaterial vara av klass II material.

Kabel, ledningar, säkringsinsats och armatur ska vara skilt från belysningsstolpe. Belysningsstolpe ska potentialutjämnas och anslutas till samlingsjordlina och jordskåp. Det avser belysningsstolpar av ledande material som är placerade mindre än 2 m från annat ledande material anslutet till minus, längs spåret och upp till 4 m från spår mitt.

Vid anslutning av skyddsutjämningsledaren till belysningsstolpar vid spårvagnshållplatser ska håltagning och gängning ske med stor försiktighet så att ingen elkabel skadas.

 

Belysningsnivåer

Enligt VGU, främst det som behandlar miljöer i tätort, se publikationer. Belysningsstyrka ska överdimensioneras ca 20-30% för att kunna justeras vid drifttagning.

På det övergripande cykelvägnätet ska belysningsklass P2 enligt VGU eftersträvas, på övriga cykelvägar och primära gångstråk ska belysningsklass P3 eftersträvas, belysningsklass P4 får aldrig understigas.

Bibehållningsfaktorn på alla ytor ska beräknas till 0,8 utan CLO, med CLO 0,9.

Belysningsberäkningar ska alltid utföras.

 

Styr och Övervakningssystem

Tändning och släckning sker via styrsystem som fjärrmanövrerar belysningsanläggningen och kan därför spänningssättas när som helst.  Vissa delar av anläggningen är spänningssatt även när belysningen är släckt. Alla belysningscentraler kan även manövreras manuellt.

Göteborg Stad använder idag olika styrsystem i olika delar av belysningsanläggningen. Vid projektering ska det säkerställas vilket av dessa system som ska användas. Kontakta berörd planeringsledare belysning, se kompetens “Belysning”.

Belysningscentralens styrenhet som demonteras ska dokumenteras i ”Rapporteringsunderlag belysning” till höger på sidan och märkas för att säkerställa styrsystemets funktion samt därefter lämnas till stadsmiljöförvaltningens Funktionsentreprenör, se dokument ”Kontaktlista drift- och funktionsentreprenörer” avsnitt 1.05 till höger på sidan.

Belysningsarmaturer som demonteras ska dokumenteras i ”Rapporteringsunderlag belysning”  till höger på sidan.

Ifyllt rapporteringsunderlag belysning lämnas till projektets projektledare för vidare distribution till TK-dok. samt till stadsmiljöförvaltningens Funktionsentreprenör, se dokument ”Kontaktlista drift- och funktionsentreprenörer” avsnitt 1.05 till höger på sidan.

 

Riktlinjer för belysning på hållplatser

Stolpbelysning på hållplats ska upplevas som trygg och säker. Belysningen ska ha en sådan nivå i förhållande till omgivningen att hållplatsens resenärer syns väl.

 

Besiktning

Se 13M Entreprenadbesiktning med underkapitel för mall besiktningsutlåtande mm.

 

Besiktning/Övertagandebesiktning

Besiktningsmannen ska kontrollera att underlag/relationsunderlag  inklusive rapporteringsunderlag belysning är komplett och att lämnade uppgifter är enligt stadsmiljöförvaltningens krav, se 12CF Dokumentöversikt inklusive underkapitel samt 12D Teknisk dokumentation och relationshandlingar inklusive underkapitel.

Vid slutbesiktning ska kompletta underlag till relationshandlingar redovisas av entreprenören så att driftentreprenören kan ta över och underhålla anläggningen tills relationshandlingen är klar.

Stadsmiljöförvaltningens byggledare för funktionsentreprenad belysning ska utföra övertagandebesiktningen (av till exempel exploateringsområden) och där efter skriva under övertagandebeskedet och skicka till projektets projektledare.

 

Inmätning, relationshandlingar

För inmätning av belysningsanläggningar se ”M23 Bestämmelser för inmätning för Kretslopp och vattens och del av stadsmiljöförvaltningens ledningar och anläggningar” till höger på sidan. Dokumentet innehåller även bestämmelser för inmätning av del av stadsmiljöförvaltningens ledningar och anläggningar.

Relationshandlingar enligt 12CF Dokumentöversikt inklusive underkapitel samt 12D Teknisk dokumentation och relationshandlingar inklusive underkapitel.

I relationshandlingen ska enbart belysningsdetaljer ingå.