Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

I princip redovisas samtliga ledningsobjekt. Befintliga ledningar redovisas med tunna streckade linjer, brunnar och stolpar ska vara ofyllda. Nya objekt ska vara tjocka tydliga heldragna linjer, brunnar (utan NB) och stolpar ska vara fyllda.

 

På ledningsplanen redovisas, utöver vad som finns på stomplanen följande:

 

Befintligt

 • Befintliga ledningar och kablar (redovisas streckat) inklusive typ. För ledningar (VA, GAS, FV, SOP) även dimension
 • Befintliga brunnar, stolpar, kammare, ventiler med mera
 • Befintliga uppvärmda ytor, redovisas med raster över ytan

 

Nytt

 • Samtliga ledningar, brunnar, brunnar med funktioner, ventiler och perkolationsmagasin med mera
 • Ledningars dimension och typ
 • Kablars läge med måttpil
 • För kablar anges kabelschakttyp enligt EBR och bredd för respektive delsträcka. Särskild etikett används. Vid många ledningar i djup och bredd visas tvärsnitt med ledningslägen.
 • Stolpar, master, portalben, kopplingspålar och skåp
 • Numrering av stolpar, master, portalben, brunnar med mera
 • Lägesangivelse av brunnar, stolpar med mera ska ske genom koordinatbestämning som redovisas i särskild tabell
 • Reservat för framtida ledningar
 • Områden med stabilitetspålning eller lättfyllning
 • Detektorslingor (måttsätts ej). Visas ej på ledningsplan för spårväg
 • Verkens godkännande i tabell
 • Annat som är väsentligt för byggandet av redovisade ledningar och kablar med mera
 • Höjder på va-ledningar, trummor, gasledningar, rännstensbrunnar och dikesbrunnar anges normalt i tabell. Höjd på brunnar som är beroende av höjd på räls anges som + eller – i förhållande till RÖK. Höjder för stolpfundament, (Zmark) beräknas av entreprenören.

Se standardritning 5503 för information om sättning av belysningsfundament och trafiksignalfundament.

Se ritningsmall ”0006-Ritningsmall ledningsplan” till höger på sidan, för instruktioner och användning se 1BB1 Instruktion ritningsmallar.

För generella regler för upprättande av ritningar se 12CE Ritningar.

Spårvägsutrustning

 • Brunnar från signal- och växelstyrningsplan
 • Skyddslådor
 • Setektorlådor
 • Kontaktledningsstolpar
 • Konturer (tunna) för geotekniska åtgärder
 • Markbetong skrafferas

 

RB och Db höjdsättning

Principen är att höjd på färdig yta intill respektive brunn redovisas direkt på höjdplanen med höjd och pekare. Rännstensbrunnslock ska i asfalt ligga 20 mm lägre än omgivande färdig yta. I spårområde med busstrafik läggs locket i jämnhöjd med färdig yta. Brunnslockshöjd (Z2) och i förekommande fall angiven vattengång vid utkastaren (Z1) redovisas i tabell på ledningsplanen. Se standardritning 5550. Vattengång (Z1) anges bara där den avviker från standardnivån som anges på ritning 5550 eller där anslutningsledningen har särskilt lågt fall, < 1 %.