Arkivversion 2021:2
Foto: Jonas Andersson

Projekteringsuppdragets omfattning

I ett uppdrag med markprojektering och trafikkontoret som beställare ingår, om ej annat avtalats, samordning av alla intressenter i och intill projektet.

I projekteringsuppdrag för trafikkontoret ingår att konsulten ska:

 • Upprätta och följa aktuell projekteringstidplan. Tidplanen upprättas i samråd med övriga intressenter så tidigt som möjligt och senast före första projekteringsmötet. Aktörernas övergripande aktiviteter och händelser ska redovisas samt övriga moment som är väsentliga för projektets genomförande såsom delleveranser, marklösen, bestämning av servislägen med mera
 • Informera berörda om förändringar
 • I samråd med beställaren kalla intressenterna till projekteringsmöte
 • Kontakta trafikkontorets ansvariga enligt 1C Kontaktlista
 • Ta fram gemensam 12CE1.3 Stomplan som underlag för övrigas projektering
 • Upprätta plannyckel enligt 12CE1.2 ÖversiktsritningDå ett projekt kräver flera ritningar för att täcka projektytan upprättas en översiktsritning som benämns plannyckel. Uppläggning och antal stomplaner bestäms av det samordnade projektets deltagare. Kontrollera att alla blivande anläggningar täcks in. 12CE1 Ritningars innehåll
 • Samordna och placera övrigas anläggningar
 • Kalla till ledningsägarmöte för tidigt samråd med ledningsägarna för att möjliggöra bättre samplanering. För kontakt se kompetens ”Ledningsägare”  till höger på sidan
 • Beställa ledningsinformation över befintliga ledningar inom aktuellt område via tjänsten ”Kommunala Samlingskartan”, se 12AB2 Kommunala Samlingskartan (KSK)
 • Upprätta gemensam 12CE1.6 LedningsplanFör att underlätta ledningsägarens projektering ska markkonsulten vara beredd att efter samråd med ledningsägaren även lägga in befintliga ledningar på stomplanen
 • Tillse att respektive deltagande ledningsägare godkänner den färdiga ledningsplanen
 • Distribuera den gemensamma godkända ledningsplanen till deltagande ledningsägare
 • Tillse att trafikkontorets kontaktperson för spårsäkerhet godkänner de färdiga arbetsritningarna vid förändringar i och i närheten av spårområde. Godkännandet ska dokumenteras och bifogas bygghandlingen
 • Upprätta vägutrustningsplan, se 12CE1.10 Vägutrustningsplan, som ska godkännas av trafikkontoret
 • Papperskorg ska inte tas med vid projekteringen utan anges endast som sidoentreprenör, se 14MA Papperskorg.  

 

Avgränsning

Vid avgränsning av projektet, ta hänsyn till följande:

 • Angränsande detaljplan
 • Angränsande projekt
 • Tillfälliga anslutningar
 • Framtida planerade utbyggnader
 • Samordning med arbeten på tomt- eller parkmark
 • Upprustning av angränsande äldre anläggningar, till exempel förbättring av beläggning och belysning
 • Uppdelning i etapper för att få tidsmässigt väl avgränsade delar med möjlighet till koncentration av arbetsinsatsen i såväl proj- som utbyggnadsskedet. (Vid arbeten med lång byggtid)
 • Projektets påverkan på befintlig vägvisning

 

Projektets indelning

Om projektet ska finansieras via gatukostnadsuttag ska omfattningen bestämmas tillsammans med Fastighetskontoret.

 

Projekteringsmöte kallelse och dagordning 

När en preliminär avgränsning och tidplan är gjord kallas intressenterna skriftligen till projekteringsmöte. Vilka dessa är ska klarläggas i samråd med beställaren.

Här följer en lista på tänkbara aktörer och intressenter:

 • Trafikkontoret (TK), beställare
 • TK:s ansvariga för upprättat trafikförslag (vid första projekteringsmötet och därefter vid behov)
 • TK:s ansvariga för kollektivtrafiksäkerhet och signaler
 • Park- och naturförvaltningen
 • Stadsbyggnadskontoret
 • Fastighetskontoret
 • Byggmästare, inklusive kommunala
 • Göteborgs Stadsmuseum
 • Kretslopp och vatten
 • Göteborg Energi AB, elnät, gas, fjärrvärme, fjärrkyla samt GothNet (opto-kablar)
 • Ellevio, elnät Södra skärgården och Askim
 • Skanova (telekablar)
 • Swedgas
 • TeliaSonera, Skanova acess AB
 • Övriga ledningsägare som identifierats på samlingskartan
 • Sopsug
 • Räddningstjänsten
 • Polisen
 • Västtrafik
 • Västfastigheter (hållplatsutrustning)
 • Externa och interna underkonsulter för till exempel
  • Gatubelysning
  • Geoteknik
  • Byggnadsverk
  • Trafikmarkering, trafikinformation, tillfälliga trafikanordningar
  • Trafiksignaler (el-proj)
  • Samordningskablar
  • Spårväg
  • Markvärme
Kontakter