Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Parkering till fastigheten ska ske på kvartersmark. Detta gäller för såväl boende, besökare som personer med funktionsnedsättning (PBL). Antalet parkeringsplatser, både vad gäller bil och cykel, som krävs vid nybyggnation regleras i Riktlinjer för mobilitet och parkering samt Anvisningar till riktlinjer för mobilitet.

Gränsen mellan parkeringar på kvartersmark och allmän platsmark ska vara tydlig, t.ex. genom olika material eller någon form av ”gränsmarkering”.

I grunden är det önskvärt att gaturummet är utformat på ett sätt som visar hur uppställning får ske – det är av avgörande betydelse att utformningen sker i samspel med de trafikregler som gäller. Genom valet av bredder på körbana, materialval på ytor, stolpplacering, gångbaneklackar m.m. kan den fysiska utformningen ”förklara” regleringarna. Trafikanterna behöver i bästa fall inte tänka, utan förstår ändå vad som avses.

Se dokumentet ”Självklar parkering” till höger på sidan.

 • Uppställning får inte förhindra framkomlighet vid utfart eller försämra sikten, se 3I Sikt.
 • Samordna skyltar, träd och stolpar så att de inte hindrar dörruppslag vid uppställning av fordon.
 • Om p-rutor ska ha en juridisk innebörd, måste utmärkning samt vägmarkering/vitt material användas.

Uppställning längs med gator

Fickor och klackar:
 • Fickor ska utformas med tydlig början och slut.
 • Restytor där en bil nästan ryms och där det finns risk för ”smygparkering”, ska undvikas.
 • Fickor ska inte byggas på ett sådant sätt att in- och utfarter riskerar att blockeras av parkerade bilar. Ficka som löper förbi en utfart ska undvikas, men om den är nödvändig kan t.ex. en klack behövas för att förhindra parkering på fel ställe.
 • Fickor ska ligga i nivå med gatan.
 • Radie 3 ska användas i både inner- och ytterradier.
 • Fickor ska vara minst 2,5 meter breda och 15 meter långa.
 • Fickor för längsgående parkering ska förses med ramp i fram- och bakkant för att vara tillgänglighetsanpassade.
 • Parkering närmare korsning än 10 m är möjligt om parkering sker i ficka.

För detaljutformning, se standardritning 4560.

Material:
 • Hela uppställningsytan ska ha samma ytskikt.
 • Avgränsning mot körfält kan vara av avvikande material (i centrala delar används ofta en rad storgatsten).
Körbanebredder:
 • Där man vill ha förbud att stanna och parkera behöver inte LTF/utmärkning utföras om körbanans bredd mellan kantstenar är max 4 meter.
 • Vid körbanor med total bredd om minst 5 meter eller mer mellan kantstenarna, är det möjligt att tillåta uppställning (längsgående parkering) om förhållandena i övrigt så tillåter.
Refuger och sidoförskjutningar:
 • Det ska inte vara möjligt att ställa upp fordon för nära, före eller efter en refug, så att framkomligheten hindras.
Tvärställda parkeringar:
 • Tvärställda parkeringar bör undvikas. Parkeringarna bör placeras så att backning över gång- och cykelbanor undviks.

Övrig uppställning

Torg och odefinierade ytor:
 • Ytskiktet ska ge ledning om hur uppställning får ske.
Oönskad uppkörning på olika ytor
 • I undantagsfall kan pollare, stolpar, stenar etc. användas för att förhindra parkering i terräng, på gångbanor m.m.
Lastplats:
 • Lastplatsficka ska förses med ramp i bakkant, se standardritning 4560. ”Asfaltcigarr” används endast i undantagsfall i befintliga miljöer.
 • Överväg om en klack bakom lastplatsen eventuellt behövs och om sådan är möjlig att utföra för att förenkla av- och pålastning.
Parkeringsplats för rörelsehindrad person
 • Parkeringsplats längs gångbana utförs 7 meter lång.
 • Vid längsuppställning får det inte finnas fasta hinder som hindrar tillgängligheten, se standardritning 4560.
 • Markbeläggningen vid sidan om parkeringsplatsen ska vara fast, jämn och halkfri.
 • Om längslutning på befintlig gångbana överstiger 4% är det olämpligt att placera en parkeringsplats för rörelsehindrad person. där. Tvärlutningen bör inte överstiga 2%.
 • Ramp mellan gångbana och parkeringsplats utförs enligt fallet ”rullstolsramp utan särskild gångpassage”, se standardritning 4510
 • Vid vinkelrät uppställning utförs platsen 5 meter bred. Måttet kan minskas till 3,6 meter om fritt utrymme på en intilliggande gångbana minst 1,4 m kan nyttjas.
MC-parkering:
 • Parkering av fordon på gångbana ska undvikas i möjligaste mån. Sänk kantsten eller lägg asfaltramp när parkeringen ligger på gångbana.
Laddplatser
 • Laddplatser för el-bilar anläggs inte på allmän plats.
P-automater:

Mer information om placering av P-automater, se avsnitt 3MK P-automater.