Arkivversion 2021:2
Foto: Jonas Andersson

Syfte

Park- och naturförvaltningens naturområden ska främst användas för rekreation, bevarande och utveckling av den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena. Genom ett naturligt växt- och djurliv vill vi kombinera dessa mål och erbjuda rika upplevelser av natur och kultur. För att förverkliga dessa mål har ett Naturvårdsprogram antagits för park- och naturförvaltningen. Arbeten i naturområden ska uppfylla målen i park- och naturförvaltningens Naturvårdsprogram och utföras enligt nedan.

 

Allmänt

Arbeten utförs på mark som förvaltas av park- och naturförvaltningen. Alla åtgärder ska leda till att målen i Park- och naturförvaltningens Naturvårdsprogram (2005) uppnås. Arbetsuppgifter framgår av karta samt beskrivna skötselåtgärder eller anvisas direkt på plats. Varje område har en målsättning som grundas på naturliga förutsättningar för växt och djurliv, områdets historia samt de aktiviteter som pågår.

 

Arbetets planering

Arbetsuppgifterna planeras av naturvårdshandläggarna och diskuteras på driftmöten ca 1ggr/månad. På mötena sker även en utvärdering av pågående och avklarade arbeten. En genomgång av arbetet sker på plats med den ansvarige arbetsledaren. Arbetet ska störa allmänheten samt växt- och djurliv så lite som möjligt. Arbetet besiktigas och eventuella brister rättas till. 

Akuta ärenden och mindre arbeten tillkommer och utförs ofta direkt efter anvisningar per telefon eller e-post.

Dokument