Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Föreskrifter för växtkvaliteter

Växterna ska uppfylla fordringar och kvalitetskrav, med därtill hörande ändringar i:

 • Förordning (1977:945) om trädgårdsväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet
 • Europeiska kommissionens genomförandeförordning om skyddsåtgärder mot växtskadegörare (EU) 2019/2072
 • ”Kvalitetsregler för plantskoleväxter” utgiven av Gröna näringens riksorganisation (GRO) Kompletteringar till GRO:s ”Kvalitetsregler för plantskoleväxter”:
  • 3.3.1 Allmänt; fysiologisk kvalitet: Kvarvarande eller maskinellt borttagna blad får ej finnas på lövfällande buskar, rosor och träd.
  • 3.3.2 Beskärningar får ej vara täckta med till exempel lackbalsam.
  • 4.7.3 Färdig häck/längdmodul: Häcken ska vara uppbyggnadsbeskuren under odling.
  • 4.6 Klätterväxt som ska användas som marktäckare ska ej levereras med uppbindningsmaterial.

 

Växtval

Val av arter och sorter ska anpassas väl till platsen och de förutsättningar som råder där. Val av gatuträd ska om möjligt bidra till en ökad artdiversitet för det totala gatuträdsbeståndet i syfte att bl a att minska riskerna för och skadeverkningarna av eventuella sjukdomsutbrott. Lämpliga träd för Göteborgs lokala ståndorter finns i dokumentet ”Rekommenderade träd 2020-2025”.  

Gatuträd som planteras ska hålla hög kvalitet. Standardstorlek bör vara träd med stamomfång 20-25 centimeter. Detta är ett riktvärde och varierar naturligtvis med trädarten.

Träd som står intill bilväg ska kunna stammas upp till 4,7 meter efter ett antal år, träd intill cykelbana och gångbana ska kunna stammas upp till 3,5 meter. Höjder – se vidare 3CH2 Fri höjd. Detta ska man ta hänsyn till vid val av trädart och -sort.

Flerstammiga och breda träd med sidogrenar används med fördel i lägen längre från trafikytor, där yviga kronor kan tillåtas breda ut sig. Dessa kvaliteter har ofta lättare att etablera sig och får ett naturligare växtsätt. Standardstorlek på dessa bör vara topphöjd på 250 – 300 centimeter.

I vissa trafikytor och trafiksituationer kan väl valda flerstammiga, uppstammade träd av en viss storlek och form vara ett bra alternativ för att alls kunna få in gatuträd på en plats av trafiksäkerhetsskäl (tex i vissa rondeller mm). Se vidare anvisningar i  3MA2 Trädplacering – trafiksäkerhet. Bedömning av lämplighet och placering görs från fall till fall av stadsmiljöförvaltningens utformningsansvariga, se kompetens ”Trafikutformning” till höger på sidan.

På parkeringsytor bör man undvika träd som ger upphov till så kallad honungsdagg (dropp som missfärgar lack på bilar).  Kastanjebärande träd bör som regel undvikas intill gång- och cykelvägar.

Uppbindning av träd ska göras efter trädets storlek. De olika uppbindningarna finns beskrivna under Uppbindning, 13QH Träd och buskträd

Störar ska vara obehandlade.

 

Växthantering

Uppbindningen tas normalt bort efter 2 växtsäsonger. Vid behov längre tid.

Växtmaterialet ska beställas i god tid eftersom vissa växter kan ha lång leveranstid.

Alla växter ska kontrolleras av besiktningsman vid leverans. Avrop ska ske i god tid före leverans. Plantskolan som levererar växterna ska ombesörja transporten till arbetsplatsen och ha ansvaret för växterna tills leverenskontrollen är färdig.

För lämplig planteringstid och planteringsanvisningar, se 13QB Planteringstid resp. 13QC Planteringsanvisningar. För plantering av naturlika planteringar se 13QG Naturlika planteringarPil och poppel som används som amträd bör tas bort efter ca 8-10 år. Äldre träd kan orsaka stora sättningsskador på angränsande anläggningar.

Dokument
Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.