Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:1
Foto: Rebecca Havedal

Beräkningar av framtida trafikmängder/resalstring är en viktig del i planeringen av ny bebyggelse och infrastruktur. I nedanstående avsnitt beskrivs dokumentet ”Anvisningar Trafikmängder i planeringsarbetet” samt hur resalstring kan beräknas med hjälp av verktyget Resekalkyl.

Trafikmängder i planeringsarbetet

För såväl utformning som miljöanalyser i tidiga skeden behövs underlag i form av trafikmängder. Vilka trafikmängder som ska användas är olika beroende på ändamål.

I dokumentet ”Anvisningar Trafikmängder i planeringsarbetet”, länkat till höger på sidan, finns en beskrivning av metodik och principer för hur trafikmängder beräknas beroende på ändamål samt exploateringens storlek, läge och komplexitet. Anvisningen består av två delar: ”Trafikmängder för dimensionering och utformning” och ”Trafikmängder för miljöanalyser”. För miljöanalyser omfattar anvisningen endast trafikmängder för motorfordonstrafik. För dimensionering och utformning omfattar den trafikmängder för motorfordonstrafik och cykeltrafik, medan gångtrafik inte ingår i anvisningen. För frågor som rör ”Anvisning för trafikmängder i planeringsarbetet” hänvisas till Kompetens ”Framtida trafikmängder/resealstring” till höger på sidan.

Resalstring

För att beräkna hur många resor som alstras från ett område kan verktyget resekalkyl användas som stöd. Resekalkyl beräknar antal resor per dygn och resorna är uppdelade på gång-, cykel-, kollektivtrafik- och bilresor. Alstringen beror dels av antal bostäder i området, dels av kvadratmeteryta verksamheter. Verksamheterna delas in i kategorierna skola, förskola, handel, kultur, kontor och omsorg. Resalstringen från ett område kan användas (som en av flera parametrar) vid analyser för dimensionering av vägar samt trafikens miljöpåverkan, se ”Anvisning för trafikmängder i planeringsarbetet”, till höger på sidan.

Alstringen för respektive färdmedel visas för nuläget samt för stadens målbild enligt Trafikstrategin. Beroende på geografiskt läge (område) varierar färdmedelsfördelningen, detta beroende på bland annat stadsstruktur och resmönster. Då kategorierna är grovt uppdelade visas alstringen med osäkerheter. I ett område där det planeras både bostäder och verksamheter eller flera olika typer av verksamheter finns det även risk för att resorna dubbelräknas. Om det till exempel planeras både bostäder och en förskola i ett område så kommer resorna som bostäderna alstrar delvis innehålla resor till förskolan. Den slutliga beräkningen av resor bör därför kompletteras med ett resonemang av resultatet.

Den prognos som ligger till grund för beräkningarna beskrivs under 2CB1 Färdmedelsfördelning enligt Trafikstrategin

 

Dokument

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.