Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Rebecca Havedal

En förutsättning för att skapa en god, konkurrenskraftig kollektivtrafik är att bebyggelseplaneringen går hand i hand med trafikplaneringen och att kollektivtrafiken betraktas som en basservice i samhället.

För att kunna skapa en god kollektivtrafik krävs att många olika faktorer beaktas. Några av dessa rör den fysiska planeringen och är avgörande för val av transportmedel. Exempel på dessa är:

• Bebyggelsestruktur
• Bebyggelsens täthet
• Genhet – framkomlighet
• Möjlighet att ta sig till och från hållplats, trygghet, avstånd
• Resmöjligheter och restidskvot
• Tillgänglighet för alla
Möjlighet till pendelparkering för cykel och bil

Gruppen resenärer är mycket heterogen. Allt från arbetspendlaren där snabbhet är en viktig faktor till den äldre eller resenärer med funktionsnedsättning som oftast prioriterar hög tillgänglighet och service för att kunna möjliggöra en kollektivtrafikresa.

Det finns kartor över kommunens kollektivtrafiknät på Västtrafiks hemsida. Dessa linjekartor visar spårvagns- och stombusstrafik med respektive hållplatser.

I Målbild Koll2035 beskrivs hur kollektivtrafikens stomnät ska utvecklas i det sammanhängande tätortsområdet i Göteborg, Mölndal och Partille fram till år 2035. Länk till rapporten och tillhörande underlagsrapporter finns i länk till höger på sidan.

SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, har tagit fram ett antal rapporter som kan vara till stöd vid planering av kollektivtrafik och dess infrastruktur.

  • ”Handbok för attraktiv kollektivtrafik” är ett kunskapsunderlag om kollektivtrafik som vänder sig både till de som jobbar direkt med kollektivtrafikplanering samt de som jobbar med att skapa förutsättningar för kollektivtrafiken.
  • ”Täthetsmått för effektiv kollektivtrafik” är tänkt att fungera som ett stöd vid planering och analys för bebyggelse eller vid förtätning.

Vid planering för spårväg eller byggnation intill spårväg ska kontakt tas med kompetens ”Förvaltare spårväg” som finns till höger på sidan.

Vid planering av markarbeten i närheten av spårvägstunnlar, se dokumentet ”Anvisningar för markarbeten i närheten av stadsmiljöförvaltningens spårvägstunnlar” till höger på sidan.