Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Asbjörn Hanssen

För planering och utformning av trappor finns måttkrav angivna i standardritning 6590.

Trappor ska:

  • placeras indragna från gång- och cykelväg så att utrymme finns för förlängning av ledstång,
  • förses med ledstänger på båda sidor,
  • kontrastmarkeras, se 3MC Kontrastmarkering samt standardritning 6590.

En ledstång ska:

  • utformas ergonomiskt,
  • löpa oavbrutet,
  • dras ut horisontellt förbi översta och nedersta stegframkanten med minst 300mm,
  • ha kontrasterande ljushet gentemot omgivande ytor,
  • ha en höjd av 0,9 m.

Utformning samt färg- och materialval av räcken och ledstänger för respektive område beskrivs i ”Stadens möbler – riktlinjer”.

För att minimera risken för att snubbla bör trappor utföras med likformiga steg och ha fler än två steg. Med likformiga steg menas att trappans steg ska ha samma höjd och djup i hela trappan men även att antal steg inte får variera längs med trappans bredd. I de fall avvikelser från principen ändå sker ska den del som ligger i dominerande gångriktningen utgöras av en ”vanlig” trappa med ledstång på ömse sidor.

I trappor ska det vara maximalt åtta trappsteg mellan vilplan. I längre trappor kan ett vilplan även förses med sittplats.

Fribärande trappor ska avskärmas i marknivå eller byggas in så att inte någon av misstag går in under trappan. Utomhus ska öppna trappor undvikas.

I tillgänglighets- och trygghetsperspektivet är det viktigt att trappor har bra och väl avskärmad belysning.

En trappa kan behöva kompletteras med en ramp för att säkerställa tillgängligheten för personer med nedsatt rörelseförmåga.