Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Göteborgs Stad

Generellt ska gällande regelverk för skyltsättning användas. Här finns Göteborgs tillämpning av regler och föreskrifter gällande skyltsättning. Länkar till det allmänna regelverket finns till höger.

Storlek

  • Vägmärkesstorlek och textstorlek, se TSFS 2019:74 och ”Handbok Vägmärken” 2009:15

Textsnitt

Här nedan följer regler som gäller för Göteborg vad det gäller teckenstorlek m.m. Stäm dock alltid av med trafikregleringsansvarig på stadsmiljöförvaltningen.

Lokaliseringsmärken

Generella regler, se TSFS 2019:74

1) efter samråd med kompetens ”Vägvisning”, se kontakt till höger på sidan.

2) Stadsmiljökarta, se dokument till höger på sidan.

Körfältsvägvisare

  • I körfältsvägvisare där enbart vägnummer eller endast pil förekommer används en storlek större än i övrig vägvisning.

Gång- och cykelvägvisning

Normalt väljs versal/gemen 60/44-text

I Göteborg tillämpas grön bottenfärg till vägvisning för gående och blå till vägvisning för cykel. Skyltmodellen ”Heden” används, se ritning 8507.

Tilläggstavlor

Tilläggstavlans mått ska anpassas till huvudmärkets bredd. Bredden på tilläggstavlan får högst avvika 10 mm. Antal tilläggstavlor begränsas till tre st.

Vägvisning för gående bör anpassas så att även personer med nedsatt orienteringsförmåga kan nyttja den, vilket betyder att vägvisningen måste vara lättbegriplig, lättläst och ha kontrasterande färger. Se även 3MC Kontrastmarkering 

Bottenfärg

Se VGU – Exempelsamling. Vid sista vägvalet före riksvägar och primära länsvägar (numrerade vägar) används dock grön eller blå bottenfärg.

Reflextyp

Reflexmaterialet på vägmärken ska uppfylla krav enligt klass RA3B DIN 67520:2008.

I bruksskedet ska vägmärkens retroreflektion enligt standardgeometri inte understiga 1/3 av minimikravet för kulörernas grundvärden för material enligt relevant standard.

Temporära reflexmaterial ska vara tillåtna av stadsmiljöförvaltningen för användning.

Placering

Skyltstolpar bör inte placeras i gångytor. Om annan placering inte är möjlig bör den placeras så nära körbanekanten som möjligt, dock inte närmre körbanekanten än 0,3 m. Av utrymmesskäl till exempel i centrala staden, får man placera skyltstolpen i gångyta på höger sida, dock inte närmre väggen än 0,3 m.

Stolpar som personer med nedsatta syn riskerar att gå in i ska kontrastmarkeras, se vidare 3MC Kontrastmarkering 

Vägvisning för gående placeras så att även personer i rullstol kan se den. Stolpar som placeras inom ett avstånd av 0,4 meter från cykelbana/gång- och cykelbana ska märkas ut, till exempel med reflexrör.

Höjd

Standardmärken

Mer information om märken placerade i skyltbåge se rubrik nedan. Höjden 2.20 m underkant skylt gäller alla standardvägmärken, dock inte märken för påbjuden körbana som är placerade i refuger utan markerat övergångsställe eller gångpassage. Dessa placeras vanligtvis på höjden 1,7 m.

Vägmärken i storlek Stor eller vägvisare som sticker ut över cykelbana och som man kan cykla under, placeras på höjden 2,5 m.

Exempel:

Lokaliseringsmärken

Se Trafikverkets ”Handbok vägmärken” med undantag från nedanstående exempel.

Cykelvägvisare typ modell ”Heden” sätts alltid med 2,5 m underkant nedersta skylt.

Sidled

Standardmärken

Vägmärken ska placeras enligt tabell nedan. Uppstår situationer där det inte är möjligt ska ansvarig för skyltsättning på stadsmiljöförvaltningen rådfrågas. Observera att nedanstående mått mellan cykelbana och vägmärkesstolpe är låg standard för hinderfribredd, vilket räcker för vägmärken. Stolpar som personer med nedsatt syn riskerar att gå in i ska kontrastmarkeras, se mer under 3MC Kontrastmarkering  

Lokaliseringsmärken

Se Trafikverkets ”Handbok vägmärken”. I trånga miljöer kan avståndet från vägmärkeskant till vägkant minskas till 0.5 m.

Stolptyper

Rör-, fyrkants- och fackverksstolpar

Se Trafikverkets ”Handbok vägmärken”.

Skyltbåge

Används i centrala delar, i känsliga miljöer samt vid portskyltning av Max-30 enklaver. 60 mm rör, 2 dimensioner finns för skyltar med normal respektive liten storlek. Nedan visas en skyltbåge i storlek normal. Skyltbåge för märke i liten storlek har höjden 1000 mm. Se även ritning 8506.

Vid montering av markskärm X3 skall infästningsplattan vara i marknivå.

Konsol

Konsol används:

  • På mast: Montera endast i undantagsfall märken med konsoler på master och grova stolpar. Tillstånd från ägare krävs.
  • På trafiksignalstolpe: Märket placeras på konsol om stolpen står i en gångyta. I övriga fall sätts det på signalstolpen. Montaget får inte blockera signalstolpens lucka eller skymma sikten för gående
  • På vägg: Montera endast i undantagsfall standardmärken på husvägg. Det behövs dock tillstånd från fastighetsägaren, samt ett avtal. Tillståndet ska vara utfärdat till Stadsmiljöförvaltningen.

Cykel- och gångvägvisningsstolpe

En specialstolpe, typ modell ”Heden”, för cykelvägvisning och gångvägvisning ska normalt användas i Göteborg. Se ritning 8505 E och 8507 C.

Stolplutning

Se Trafikverkets ”Handbok vägmärken”.

Vinkling av lokaliseringsmärken

Lokaliseringsmärken sätts vinkelrätt mot körbanan. Ingen extravinkling för att undvika bländning utförs.

Montage

Förstärkta vägmärkesprofiler: Se Trafikverkets ”Handbok vägmärken”.

Kantvikta skyltar: Max överhäng 250 mm.

Fundament och grundläggning

Se Trafikverkets ”Handbok vägmärken”.