Arkivversion 2021:2
Foto: Jonas Andersson

Syfte

Syftet med syn är att framtida förvaltare av anläggningen ska gå igenom anläggningen innan den besiktigas.

Kallelse till syn

Projektets byggledare ansvarar för att kalla till syn i god tid innan besiktning, dock senast tre veckor innan syn genomförs. Syn ska utföras senast 10 arbetsdagar innan slutbesiktning.

Kallelsen till syn ska alltid innehålla ifyllt övertagandebesked (alt. driftförändring) samt bilagor enligt övertagandebesked, se 12CG3 Driftförändring  och 12CG4 Övertagandebesked .

Observera att för att anläggningsansvaret eller skötselansvaret ska flyttas mellan projektorganisationen och förvaltningsorganisationen ska antingen ”driftförändring” eller ”övertagandebesked” användas, se 12CG3 Driftförändring och 12CG4 Övertagandebesked.

Inspektion inför syn

För byggnadsverk ska kontakt tas senast två månader innan ”Huvudinspektion för trafiktagande” ska genomföras då projektet ska nyttja förvaltarens inspektionsavtal.

Förberedande av syn

Innan syn inför besiktning ska projektets byggledare tillsammans med projektets entreprenör syna av anläggningen. Dessa syner görs kontinuerligt under byggnationen.

Genomförande av syn

Vid syn ska alltid projektets entreprenör och projektets byggledare närvara. Vem från den förvaltande organisationen som ska närvara står nedan under respektive verksamhetsområde längst ner i kapitlet. De verksamhetsområden som berörs ska kallas till syn.

Projektets byggledare ska föra in anmärkningarna från förvaltarens representanter i ”åtgärdslistan” som hittas till höger på sidan, se även avsnittet ”Fylla i åtgärdslistan” i texten nedan. Efter syn ska projektets byggledare delge alla deltagare samt projektledaren åtgärdslistan, som fungerar som protokoll för synen.

Förvaltares byggledare synar av anläggningen mot de handlingar som ska biläggas övertagandebeskedet samt mot projektets gällande version av Teknisk Handbok.

Eskalera

Om parterna inte är överens om föreslagen åtgärd, enligt åtgärdslistan, ska frågan eskaleras av projektets byggledare till projektledaren.
Om förvaltarens representant inte bedömer att anläggningens standard är tillräcklig för att skriva under övertagandebeskedet eller driftförändringen så eskalerar representanten frågan till förvaltaren/beställaren.

Förvaltaren/beställaren och projektledaren för dialog om de åtgärder som parterna är oense om och fattar beslut.

Återkoppling från syn

Återkoppling på eventuella anmärkningar görs av projektets byggledare till den som ansvarar för anmärkningen enligt åtgärdslistan. Projektets byggledare ansvarar att kontinuerligt stänga anmärkningarna allt eftersom återkoppling sker. När samtliga åtgärder är stängda ska ifylld åtgärdslista skickas till projektledaren.

Fylla i åtgärdslistan

I undantagsfall, där ett annat system än trafikkontorets projektverktyg används, ska länk till det systemet fyllas i, kan exempelvis vara projekt där annan än trafikkontoret bygger ut allmän plats (Extern exploatering). Ändra rubriken från ”trafikkontorets projektverktyg” till systemets namn och organisatoriska tillhörighet.

För alla kolumner där ”Valfri text” är tillåtet värde ska ”Ej tillämpbar” eller ”ET” fyllas i om kommentaren från syn inte berörs. Alla övriga kolumner är obligatoriska att fylla i innan åtgärdslistan lämnas vidare till mottagaren. Ingen kolumn får lämnas tom.

Förvaltarens verksamhetsområden

Gatubelysning

Syn utförs av trafikkontorets byggledare för respektive funktionsområde belysning tillsammans med person som har elbehörighet samt funktionsentreprenören som ska överta anläggningen.
Se dokumentet ”Funkområden belysning” till höger på sidan.

Trafiksignal

Syn utförs av trafikkontorets byggledare för respektive funktionsområde trafiksignal tillsammans med funktionsentreprenören.
Se dokumentet ”Funkområden trafiksignal” till höger på sidan.

Tekniska anläggningar

Syn utförs av trafikkontorets byggledare för tekniska anläggningar se respektive område nedan:

Avfuktare

Se avsnitt 1.09 tekniska anläggningar enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan.

Cykelpumpar

Se avsnitt 1.09 tekniska anläggningar enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan.

Elstople för torghandel

Se avsnitt 1.09 tekniska anläggningar enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan.

Fläktar

Se avsnitt 1.09 tekniska anläggningar enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan.

Hissar

Se avsnitt 1.09 tekniska anläggningar enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan.

Katodskydd

Se avsnitt 1.09 tekniska anläggningar enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan.

Markvärme

Se avsnitt 1.09 tekniska anläggningar enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan

Oljeavskiljare

Se avsnitt 1.09 tekniska anläggningar enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan.

Pumpanläggning (kopplad till elanläggning)

Se avsnitt 1.09 tekniska anläggningar enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan.

Rulltrappor

Se avsnitt 1.09 tekniska anläggningar enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan.

 

Byggnadsverk – broar, tunnlar, bergsskärningar, stödmurar, tråg, kajer, flytbryggor, rörliga delar bro med flera

Byggnadsverk ska inspekteras enligt ”Huvudinspektion inför trafiktagande” av konsult för byggnadsverk enligt teknisk handbok.

För syn ska 1C kontaktlista  kompetens ”Syn inför besiktning, byggnadsverk” till höger på sidan kallas.

Byggnadsverk Park- och Natur – broar, bergsskärningar, stödmurar, kajer med flera

Park- och Naturförvaltningen (PoNf) tekniska förvaltare. Se 1C kontaktlista  kompetens ”Förvaltare, kajer, inre vattenvägar, kanaler, byggnadsverk samt BaTMan (PoNf)”.

Träd, planteringar och gräs

Syn utförs av parkförvaltare på Park- och Naturförvaltningen.
Se 1C kontaktlista  kompetens ”kontaktlista Träd, planteringar och gräs” till höger på sidan.

Trafikanordningar

Syn utförs av trafikkontorets konsult för trafikanordningar.
Se 1C kontaktlista kompetens “Granskning vägutrustning” till höger på sidan.

Tillgänglighet

Syn utförs av trafikkontorets konsult för tillgänglighet.
Se 1C kontaktlista kompetens “Tillgänglighet, utformning, granskning, besiktning” till höger på sidan.

Gatuanläggningar och dagvatten

Syn utförs av trafikkontorets byggledare enligt ”kontaktlista Drift- och funktionsentreprenörer”. Observera att byggledare under avsnitt ”1.01 Gatuunderhåll” samt byggledare under avsnitt ”1.06 Vinter och barmarksunderhåll” ska kallas.

Se 1C kontaktlista ”avsnitt 1.01 enligt kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan.

Se 1C kontaktlista ”avsnitt 1.06 enligt kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan.

Ventiler och brunnar

Syn utförs av ledningsägares driftpersonal.

Se 1C kontaktlista kompetens ”Ledningsägare” till höger på sidan.

Dokument
Kontakter