Arkivversion 2021:1
Foto: Jonas Andersson

Syfte

Syftet med syn är att framtida förvaltare av anläggningen ska gå igenom anläggningen innan den besiktigas.

Ansvar och kallelse

Projektets byggledare ansvarar för att det kallas till syn i god tid innan besiktning, dock senast tre veckor innan syn genomförs. Syn ska utföras senast 10 arbetsdagar innan slutbesiktning.

För byggnadsverk ska kallelse skickas senast två månader innan ”Huvudinspektion för trafiktagande” ska genomföras.

Observera att för att anläggningsansvaret eller skötselansvaret ska flyttas mellan projektorganisationen och förvaltningsorganisationen ska antingen ”driftförändring” eller ”övertagandebesked” användas, se 12CG3 Driftförändring och 12CG4 Övertagandebesked.

Genomförande av syn

Vid syn ska alltid projektets entreprenör och projektets byggledare närvara. Vem från den förvaltande organisationen som ska närvara står nedan under respektive verksamhetsområde. De verksamhetsområden som berörs ska kallas till syn.

Projektets byggledare ska föra protokoll vid syn och delge alla deltagare samt projektledaren protokollet.

Förvaltarens verksamhetsområden

Gatubelysning

Syn utförs av trafikkontorets byggledare för respektive funktionsområde belysning tillsammans med person som har elbehörighet samt funktionsentreprenören som ska överta anläggningen.
Se dokumentet ”Funkområden belysning” till höger på sidan.

Trafiksignal

Syn utförs av trafikkontorets byggledare för respektive funktionsområde trafiksignal tillsammans med funktionsentreprenören.
Se dokumentet ”Funkområden trafiksignal” till höger på sidan.

Tekniska anläggningar

Syn utförs av trafikkontorets byggledare för tekniska anläggningar se respektive område nedan:

Hissar

Se kontaktperson avsnitt 1.09 tekniska anläggningar enligt ”Kontaktlista Drift- och funktionsentreprenörer” till höger på sidan.

Rulltrappor

Se kontaktperson avsnitt 1.09 tekniska anläggningar enligt ”Kontaktlista Drift- och funktionsentreprenörer” till höger på sidan.

Pumpstationer

Se kontaktperson avsnitt 1.09 tekniska anläggningar enligt ”Kontaktlista Drift- och funktionsentreprenörer” till höger på sidan.

Oljeavskiljare

Se kontaktperson avsnitt 1.09 tekniska anläggningar enligt ”Kontaktlista Drift- och funktionsentreprenörer” till höger på sidan.

Markvärme

Se kontaktperson avsnitt 1.09 tekniska anläggningar enligt ”Kontaktlista Drift- och funktionsentreprenörer” till höger på sidan.

Cykelpumpar

Se kontaktperson avsnitt 1.09 tekniska anläggningar enligt ”Kontaktlista Drift- och funktionsentreprenörer” till höger på sidan.

Katodskydd

Se kontaktperson avsnitt 1.09 tekniska anläggningar enligt ”Kontaktlista Drift- och funktionsentreprenörer” till höger på sidan.

Avfuktare

Se kontaktperson avsnitt 1.09 tekniska anläggningar enligt ”Kontaktlista Drift- och funktionsentreprenörer” till höger på sidan.

Fläktar

Se kontaktperson avsnitt 1.09 tekniska anläggningar enligt ”Kontaktlista Drift- och funktionsentreprenörer” till höger på sidan.

Byggnadsverk – broar, tunnlar, bergsskärningar, stödmurar, tråg, kajer, flytbryggor, rörliga delar bro med flera

Byggnadsverk ska inspekteras enligt ”Huvudinspektion inför trafiktagande” av konsult för byggnadsverk enligt teknisk handbok.
Se kompetens kompetens ”Syn inför besiktning, byggnadsverk” till höger på sidan.

Byggnadsverk Park- och Natur – broar, bergsskärningar, stödmurar, kajer med flera

Park- och Naturförvaltningen (PoNf) tekniska förvaltare. Se kompetens ”Förvaltare, kajer, inre vattenvägar, kanaler, byggnadsverk samt BaTMan (PoNf)”.

Park- och Naturs anläggningar; Allmän plats; Park, Natur, icke trafikala Torg samt TKs vegetation.

Park- och Naturförvaltningen förvaltare. Se kompetens ”Förvaltare, Allmän plats; Park, Natur, icke trafikala Torg samt TKs vegetation”.

Trafikanordningar

Syn utförs av trafikkontorets konsult för trafikanordningar.
Se kompetens “Granskning vägutrustning” till höger på sidan.

Tillgänglighet

Syn utförs av trafikkontorets konsult för tillgänglighet.
Se kompetens “Tillgänglighet, utformning, granskning, besiktning” till höger på sidan.

Gatuanläggningar och dagvatten

Syn utförs av trafikkontorets byggledare enligt ”Kontaktlista Drift- och funktionsentreprenörer”. Observera att byggledare under avsnitt ”1.01 Gatuunderhåll” samt byggledare under avsnitt ”1.06 Vinter och barmarksunderhåll” ska kallas.

Se kontaktperson i avsnitt 1.01 enligt ”Kontaktlista Drift- och funktionsentreprenörer” till höger på sidan.

Se kontaktperson i avsnitt 1.06 enligt ”Kontaktlista Drift- och funktionsentreprenörer” till höger på sidan.

Ventiler och brunnar

Syn utförs av ledningsägares driftpersonal.
Se kompetens ”Ledningsägare” till höger på sidan.

Dokument
Kontakter