Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

För lokalgator, GC-banor, gångbanor och P-platsytor

Som alternativ kravuppfyllnad vid utförande av obunden överbyggnad kan entreprenören visa på uppnådd bärighet mätt med plattbelastning. Detta ger entreprenören möjlighet att ta fram en egen likvärdig konstruktion och att använda tidigare godkända vägbyggnadsmaterial, som till exempel återvunnen asfalt med mera.

Entreprenören garanterar att godkänd kravnivå uppnås enligt nedan samt att konstruktions- och materialval godkänns av beställaren som beständigt och uppfyllande av krav på hygien, hälsa och miljö.

För bestämning av bärigheten delas objektet in i kontrollobjekt om max 2000 m2 med liknande terrassförutsättning och konstruktion varpå mätning med statisk plattbelastning utförs enligt VVMB 606. Tre punkter ska slumpas ut med slumptalstabell och värden för Ev2 samt Ev2/Ev1 ska beräknas. Vid mätningstillfället ska hela konstruktionen vara otjälad.

När yttäckande packningskontroll utförs med vältmonterad packningsmätare ska mätning utföras enligt VVMB 603 ”Yttäckande packningskontroll”. Kontrollpunkterna minskas till två och koordinaterna slumpas inom de partier som packningsmätaren mätt ut som de svagaste enligt VVMB 908. Kravnivåerna enligt nedan ska vara uppfyllda för båda kontrollpunkterna. 

Om kraven ej uppfylls enligt ovan ska det bundna lagrets tjocklek kompenseras enligt överenskommelse med beställaren. För att kunna utveckla ovanstående ska entreprenör redovisa uppnådda resultat och erfarenheter till kontaktpersonen för beläggningar/markbetong se kompetens ”Beläggning/asfalt” till höger på sidan. 

Kontakter