Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Med trafikbelastade byggnadsverk menas sådana byggnadsverk som beskrivs i 12H Byggnadsverk och som belastas av trafiklaster från exempelvis gator eller vägar samt gång- och cykelbanor, parkeringsytor, torg eller andra dylika anläggningar som antingen är avsedda för fordonstrafik eller där fordonstrafik oavsiktligt kan komma att belasta byggnadsverket. Dessutom innefattas samtliga byggnadsverk inom detaljplan med markanvändningen trafikområde.

Följande regelverk med gällande uppdateringar och tillägg gäller för trafikbelastade byggnadsverk.  

  • TSFS 2021:122 SS-EN 1990 – SS-EN 1999 TRVINFRA-00226, ”Bro och broliknande konstruktion, Allmänna krav”
  • TRVINFRA-00227, ”Bro och broliknande konstruktion, Byggande”
  • TRVINFRA-00228, ”Bro och broliknande konstruktion, Brounderhåll”
  • TRVINFRA-00331, ” Bro och broliknande konstruktion, Bärighetsberäkning”
  • AMA anläggning

Dokument och ändringar finns i ”Trafikverkets styrande och stödjande dokument”

Förutom vad som anges ovan, gäller följande reglerverk med gällande uppdateringar och tillägg för vägar och gator, utom för vägtunnlar, samt anordningar som hör till vägarna eller gatorna.

  • Transportstyrelsens ändringar och tillägg till Eurokoderna, TSFS 2018:57