Arkivversion 2020:2
Foto: Jonas Andersson

Med trafikbelastade byggnadsverk menas sådana byggnadsverk som beskrivs i 12H Byggnadsverk och som belastas av trafiklaster från exempelvis gator eller vägar samt gång- och cykelbanor, parkeringsytor, torg eller andra dylika anläggningar som antingen är avsedda för fordonstrafik eller där fordonstrafik oavsiktligt kan komma att belasta byggnadsverket. Dessutom innefattas samtliga byggnadsverk inom detaljplan med markanvändningen trafikområde.

Följande regelverk med gällande uppdateringar och tillägg gäller för trafikbelastade byggnadsverk.  

  • EKS 9 (BFS 2013:10)
  • Eurokod
  • Krav Brobyggande, TDOK 2016:0204, Version 3.0
  • Råd brobyggande, TDOK 2016:0203, Version 3.0
  • AMA anläggning

Dokument och ändringar finns på http://trvdokument.trafikverket.se/

Förutom vad som anges ovan, gäller följande reglerverk med gällande uppdateringar och tillägg för vägar och gator, utom för vägtunnlar, samt anordningar som hör till vägarna eller gatorna.

  • Trafikverkets författningssamling TRVFS 2011:12 med grundförfattning VVFS 2004:43
  • VVFS 2010:18 med grundförfattning VVFS 2004:31