Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Ritningen upprättas normalt i skala 1:20. Detaljer i skala efter behov, förslagsvis 1:5 eller 1:2,5.

 

Ritningen ska visa representativa tvärsnitt genom bankroppen och redovisa följande:

  • Gatunamn och objektnummer – se höjdplan
  • Sektionens utbredning enligt spårplan nr (xxx xxx)
  • Utspetsningar och urgrävningar
  • Överbyggnad med angivande av lagertjocklek och samtliga ingående material
  • Slänter och diken med angivande av lutningar och eventuella beklädnader samt dikesdjup
  • Dräneringsledningar
  • Kantstöd, räcken, staket och stödmurar
  • Mått på spårvägssektionens uppbyggnad. Mått ska utgå från farkant alternativt centrumlinje
  • Om området utanför körbanekant varierar, men spårsektionen i övrigt är densamma, kan man istället för att rita om hela sektionen, redovisa ett antal detaljer
  • Övriga detaljer, exempelvis specialutformning av rännstensbrunnar, erosionsskydd med mera

 

Materiallager i spårsektioner

Samband mellan materiallager (enligt beteckning på standardritningar spår) och AMA-koder. Se ritning 3549 ”Materiallager i spårsektioner” till höger på sidan.

För generella regler för upprättande av ritningar se 12CE Ritningar.