Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Tider för påförande av trafiklast efter gjutning

Före påförande av trafiklast måste betongen ha uppnått en tryckhållfasthet av 20 MPa. Hållfasthetens tillväxthastighet är beroende av faktorer som betongmassans temperatur, yttertemperatur, underlagets beskaffenhet, cementtyp och mängd cement. För att säkerställa uppnådd hållfasthet vid påförande av trafiklast bör denna verifieras genom provning av kuber. Alternativt kan temperaturen mätas kontinuerligt under härdningsförloppet varefter mognadsgraden kan bestämmas. Entreprenören ska protokollföra detta samt redovisa var i konstruktionen mätningen gjorts. All dokumentation ska entreprenören leverera till beställaren.

OBS! Bilaga 2 har de gamla beteckningarna för betong, men kan användas som hjälp i projekteringsstadiet. K45 motsvarar ungefär C35/45, en K40 motsvarar ungefär C32/40 osv.
Följande tabeller anger den hållfasthetsklass som krävs för att uppnå en hållfasthet av 20 kPa inom 1, 2, 3, 4 respektive 5 dygn, för två olika temperaturalternativ. Det är alltså möjligt att erhålla en hållfasthetstillväxt som är snabbare än den för K45 (C35/45) genom att välja en högre hållfasthetsklass. De högre hållfasthetsklasserna utvecklar större mängd värme under hydratationen vilket kan leda till problem med temperaturspänningar i tvärsnittet. Praktisk användning har hållfasthetsklasserna K40 – K60 (C32/40-C50/60) mht temperaturutveckling.

Hållfasthetens tillväxthastighet är temperaturberoende. Den nominella tiden (tid efter gjutningens avslutande) har multiplicerats med tidsfaktorn k, se bilaga 1, vilken tar hänsyn till betongens temperatur under härdningsförloppet.
Följande värden fås om man går in tendenskurvan – se bilaga 2 för anläggningscement och läser av uppnådd hållfasthet för aktuell korrigerad tid.

 

Eventuell styrning av trafiklast

Tyngre fordonstrafik bör ej trafikera betongplattan under betongens tidiga ålder. Vid trafik korsande spårområdet med axellaster överstigande 10 ton bör den trafikerade delen av plattan delas av med dilatationsfogar på var sida om körbanan enligt bilaga 3.

 

Efterbehandling av betongen

Betongytan brädrives enligt SS 81 20 04 efter gjutning. Ytan ska bearbetas med fiberrulle för att undvika fibrer i överytan. Efterbehandling ska ske med antingen vattenbegjutning eller övertäckning med plastfolie se AMA Anläggning kod EBE.

 

Anliggning mot räl

Det ska vara mycket god anliggning i skikten betong – tracklast – betong.

 

Utförande på spårledningssträckor

På spårledningssträckor ska plastfiberarmering användas. För spårledningsmaterial/utrustning ”Hanning & Kahl” kan rippenplattor med byglar användas. För annan spårledningsutrustning måste behov av isolation kontrolleras innan val av infästning görs.