Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Stadsmiljöförvaltningens regler för Arbete på gata (APG) är framtaget för att stadsmiljöförvaltningen som väghållare ska kunna tillhandahålla ett så väl fungerande vägnät som möjligt. Stadsmiljöförvaltningen arbetar löpande med utveckling av APG, detta i samråd med såväl aktörer inom staden som externa intressenter. APG uppdateras en till två gånger per år, efter behov.

Arbete på gata innebär ofta någon form av störning. Detta påverkar trafiken och utgör en risk för såväl de som utför arbetet som för trafikanten. APG tydliggör vilka krav stadsmiljöförvaltningen ställer på de som projekterar, upphandlar, planerar eller utför dessa arbeten, för att på så vis begränsa dessa störningar och minimera eventuella risker. Fokus i APG ligger på utförandeskedet. Samtidigt behöver många aspekter beaktas i projektering, upphandling och planeringsskedet för att möjliggöra ett kvalitativt och säkert genomförande.
Vid planering och genomförande av projekt ska hänsyn tas till alla trafikslags framkomlighet under byggtiden. Särskilda ansträngningar ska vidtas för att:

  • Bibehålla en snabb, tillgänglig och pålitlig kollektivtrafik
  • Upprätthålla god framkomlighet och trafiksäkerhet, med lättöverskådliga trafiklösningar, för cyklister och gående
  • Minimera störningar för godstransporter
  • Beakta blåljusverksamheters framkomlighetsbehov

Stadsmiljöförvaltningen ansvarar för att arbeten samordnas och att de utförs med trafiksäker utmärkning och avstängning, att ett snabbt genomförande möjliggörs samt att arbetet sker vid lämpligaste tidpunkt. För att kunna upprätthålla denna samordning är det viktigt att alla aktörer som projekterar, upphandlar, planerar eller utför arbeten i trafikmiljö informerar stadsmiljöförvaltningen i så god tid som möjligt.

Ambitionen är att minimera trafikstörningarna, skapa trafiksäkra arbetsplatser, upprätthålla en god trafiksäkerhet för alla trafikanter och fortsatt möjliggöra ett effektivt genomförande av arbeten och underhåll på gata. Detta samtidigt som Göteborg ska fortsätta vara en stad för alla att vistas och verka i.

APG kapitel 1 innehåller följande underrubriker:
1.1.     Syfte APG
1.2.    Uppbyggnad APG
1.2.1       Innehållet i korthet
1.3.     Omfattning APG
1.3.1       Giltighet
1.4.     Definitioner
1.5.     Gällande regelverk för arbete i trafikmiljö
1.5.1       Lagar och förordningar
1.5.2       Myndighetsföreskrifter
1.5.3       Kommunala föreskrifter i Göteborg
1.5.4       Stadens riktlinjer och regler
1.5.5       Standarder
1.6.     Kontaktlista, system och läsanvisningar
1.6.1       Kontaktlista
1.6.2       Systemstöd
1.6.3       Läsanvisningar

Se fullständiga krav och rådstext i dokumenten ”Stadsmiljöförvaltningens krav för Arbete på gata” och ”Stadsmiljöförvaltningens råd för Arbete på gata”.

Dokument (2 st)
Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.