Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Asbjörn Hanssen

Generella anvisningar om hur gator med busstrafik i blandtrafik ska dimensionernas finns i tabellen Utrymmesdimensionering körbana, se 3DA Utrymme fordonstrafik. Anpassningar till specifika förhållanden kan behöva ske, till exempel på gator och i korsningar i anslutning till kollektivtrafikanläggningar som regelmässigt trafikeras av typfordon Bb (boggiebuss) eller större. Många expressbussar i kollektivtrafiken samt långfärdsbussar har boggie.

För hinderfri bredd och fri höjd, se 3DA Utrymme fordonstrafik.

Mittförlagd körbana för buss ska, av trafiksäkerhetsskäl, i första hand vara upphöjd i förhållande till intilliggande körbana, se 3KC Kantstöd.