Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Göteborgs Stadsmiljöpolicy ”Stadens Ljus” ska följas, se 3GA Belysning med underkapitel.

Projektör ska utgå från det belysningsprogram som godkänts av planeringsledare belysning. Om inget belysningsprogram tagits fram i trafik- och utformningsförslaget eller Genomförandstudien ska kontakt tas med planeringsledare belysning, se kompetens ”Belysning” till höger på sidan, för att bestämma anläggningstyp (typ av stolpar, armaturer, ljuskällor, BC) och placering med mera.

Belysningsprojektering ska granskas och godkännas av byggledare belysning och/eller planeringsledare, se 12AJ Granskning med underkapitel.

Är bygghandlingen inte driftgranskad övertas anläggningen inte av trafikkontorets förvaltningsorganisation.

Stadens belysningsanläggning är uppdelad i tre driftområden. Hisingen, Centrum/Nordost samt Sydväst. Ansvaret för drift- och underhåll av anläggningen sköts av upphandlade entreprenörer som även har ansvar för elsäkerheten.

Alla in- och ur kopplingar inom arbetsområdet ska utföras av respektive driftområdes underhållsentreprenör för belysning, då de har ansvar för elsäkerheten. Projektets entreprenör övertar efter urkopplingen elansvaret för det urkopplade området.

Anmälan om in- eller urkoppling ska skickas via e-post till trafikkontorets Funktionsentreprenör, se dokument ”Kontaktlista drift- och funktionsentreprenörer” avsnitt 1.05 till höger på sidan senast två veckor innan önskat utförande. I samband med in- och urkoppling ska formulär enligt 12CG3 Driftförändring alternativt 12CG4 Övertagandebesked användas. För kontakt, se dokument ”Funktionsområden belysning”.

Dokument
Kontakter