Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Göteborgs Strategiska Trafikmodell (GSM)

Staden har under årens gång tagit fram ett flertal olika modeller för att återskapa resandet i staden. Dessa modeller har sedan använts för att studera effekterna på trafiksystemet med anledning av olika förändringar, till exempel infrastrukturella projekt eller exploateringar av bostäder och verksamheter.

Varje färdmedel (bil, kollektivtrafik och cykel) har tidigare hanterats i separata modeller. Detta har medfört att eventuella överflyttningseffekter mellan färdmedlen har varit svåra att bestämma. Överflyttningseffekter har därför endast kunnat uppskattas, baserat på antaganden kring restidskvoter etc.

Göteborg har sedan några år en ny modell som kan beräkna trafikefterfrågan för resor. Den framtida trafikutvecklingen i Göteborgsområdet kan på så sätt hanteras i större detalj utifrån lokala mål och strategier. Prognostiserat resande för långväga trafik på det nationella vägnätet samt yrkestrafik hämtas från Trafikverkets beräkningsmodell Sampers.

I den nya modellen hanteras även samtliga färdmedel, vilket medför att eventuella överflyttningseffekter mellan färdmedel kan fångas upp i större omfattning. Den nya modellen benämns Göteborgs Strategiska Trafikmodell med förkortningen GSM (från Gothenburg Strategic Model).

Aktuell modellversion

Aktuell modellversion och tillhörande dokumentation finns tillgänglig på en FTP-server. För kontakt för att få beviljad åtkomst till servern, se kompetens ”Göteborgs Strategiska Trafikmodell (GSM)”

Beskrivning av användningsområden för GSM

GSM-modellen har utvecklats för att på systemnivå bättre förstå och kvantifiera effekterna av förändringar i den framtida markanvändningen samt olika åtgärder i kollektivtrafik- och vägtrafiksystemet. ”Översiktlig beskrivning av Göteborgs Strategiska Trafikmodell” beskriver modellens användningsområden och finns tillgänglig på stadens FTP-server.

Dokumentation och utbildningsmaterial

Som en del av GSM-modellen finns ett antal dokument framtagna. De dokument som ingår i den s.k. huvudriggningen presenteras nedan. Dokumenten finns tillgängliga för nedladdning på stadens FTP-server, se Kompetens ”Göteborgs Strategiska Trafikmodell (GSM)” för att få åtkomst.

Teknisk dokumentation GSM

Teknisk information om modellens funktion och dess underlag. Engelsk upplaga, i huvudsak framtagen av programvaruutvecklaren PTV. Uppdateras ej löpande. Ingår i huvudriggningen.

Filnamn: GSM Model Specification ååmmdd.pdf

Användarhandledning GSM

Svensk komprimerad version av den tekniska dokumentationen. Praktiska anvisningar kring hur man ska göra saker för att det ska bli på önskat format etc. Detta dokument kan uppdateras vid behov och ses över kontinuerligt. Ingår i huvudriggning.

Filnamn: GSM Användarhandledning ååmdd.docx

Förvaltningsplan GSM

Dokument som beskriver hur GSM kontinuerligt ska uppdateras, utvecklas och lagras för att höja kvaliteten på modellen och de trafikanalyser som genomförs. Detta dokument uppdateras vid behov och ses över kontinuerligt. Ingår i huvudriggningen.

Filnamn: GSM Förvaltningsplan ååmmdd.docx

Mall – Arbets-PM

Mall där det tydligt ska framgå vad konsulten ska fylla i vid leverans. Syftet är att det ska vara lätt att överblicka vad som är gjort, enligt vilka förutsättningar och att resultaten är kontrollerade på ett bra sätt. Ingår i huvudriggningen.

Filnamn: GSM Mall Arbets-PM ååmmdd.docx

Utbildningsmaterial

Under våren 2020 hölls sex webinarier där de två första informationstillfällena var riktade till en bredare publik med främsta syfte att delge övergripande information om modellen och dess uppbyggnad. De fyra efterföljande utbildningstillfällena riktade sig främst till ramavtalskonsulter som kommer använda modellen och syftade till att ge en djupare kunskap om modellen och hur den används.

Webinarierna spelades in och det finns möjlighet att få tillgång till dessa, för kontakt se kompetens ”Göteborgs Strategiska Trafikmodell (GSM)” till höger på sidan.

Till höger hittar du de presentationer som visades under dessa webinarier och nedan beskrivs innehållet i dessa för att enklare kunna navigera till rätt plats.

Lagrings-/Leveransyta

Modellen och alla tillhörande dokument finns tillgängliga för nedladdning på en FTP-server. Denna FTP används också för leveranser inom projekt. För att få tillgång till inloggningsuppgifterna till FTP-servern tas kontakt med ansvarig person för lagringsytan, se Kompetens ”Göteborgs Strategiska Trafikmodell (GSM)” till höger på sidan.