Arkivversion 2021:2
Foto: Jonas Andersson

Kravspecifikation för trafikkontorets belysnings centraler (BC) inom Göteborgs kommun.

 

Allmänt

Belysningscentraler (BC) ägs av TK och betjänar gatu- och parkbelysningen. 

Generellt ska antalet belysningscentraler hållas nere. Projektering ska därför alltid göras med utgångspunkt att minimera antalet BC.

När ny BC erfordras ska projektören specificera och dimensionera BC:n med erforderlig huvud- och gruppsäkringar.

Redovisningen utförs av nya BC utförs enklast med ett enlinjeschema. Nya belysningsanläggningar ska utföras som radialnät.

I centrala stan används en fas för evenemangsbelysning. För mer information kontakta trafikkontorets planeringsledare belysning, se Kompetens ”Belysning”.

Belysningsanläggningen är fjärrstyrd och kan därför spänningssätts när som helst. Vissa delar av anläggningen är spänningssatt även när armaturerna är släckta. Vid arbete som kräver spänningslös anläggning ska detta genomföras av funktions entreprenör. Från och tillkoppling i anläggningen ska alltid genomföras av ansvarig funktionsentreprenör.

Belysningscentraler ska placeras på kommunal mark. 

Om belysningscentral eller annat material måste placeras på privat egendom ska kontakt med ägare tas och avtal upprättas. Detta kan bistås av trafikkontorets planeringsledare belysning, se Kompetens ”Belysning” till höger på sidan.

Belysningscentral och kabelskåp ska i möjligaste mån placeras så att den inte är iögonfallande. 

 

Anmälan

Projektören/installatören för belysning upprättar en föranmälan med samtliga uppgifter ifyllda. En Offert kommer från Nätägaren till trafikkontorets planeringsledare för belysning (se kompetens ”Belysning”, till höger på sidan). Trafikkontorets planeringsledare belysning beställer enligt offert och efter att nätägaren utfört erforderliga arbeten så kan installatören utföra installationen. Trafikkontoret tecknar Nätavtal med Göteborg Energi eller Ellevio.

För att få kontroll på energimängder ska projektören redovisa en specifikation på antal grupper, armaturers effektförbrukning och utlösningsvillkor till trafikkontorets planeringsledare belysning.

Vid föranmälan ska alltid anläggningens BC-nummer framgå, denna uppgift fås från berörd byggledare.

Blankett för Nätavtal, Föranmälan och Färdiganmälan hämtas hos Göteborg Energi Nät AB eller Ellevio.

När anläggningen är klar att anslutas skickar Installatören in färdiganmälan i god tid till Göteborg Energi Nät AB eller Ellevio och anslutningen av anläggningen kan utföras. Entreprenören är ansvarig enligt gällande elsäkerhetsföreskrifter tills godkänd slutbesiktning är utförd och anläggningen kan gå över till driftentreprenören.

 

Skåp

Skåp till belysningscentral ska efterfölja EBR publikation Kabelskåp, KJ 31:02 i så stor utsträckning som möjligt. Gällande Svensk standard för ”anslutning av lågspänningsinstallationer till elnät” ska följas.

Belysningscentralen ska utföras med prefabricerat kabelskåp typ Ensto, Kabeldon eller lik­värdigt.

Kabelskåp ska vara utfört i lägst kapslingsklass IP 34.

Kabelskåp samt alla ståldetaljer ska ytbehandlas och målas enligt 12Q Rostskyddsmålning av stålkonstruktioner. Kabelskåp ska som standard vara varmförzinkat med fundament förstärkt med extra korrosionsskydd typ polyesterlack, RAL 7037.

Lås till belysningscentral ska vara av typ ”Stockholmslås”.

BC på platser vid fasader ska förses med sned plåt på toppen, för att få bort burkar och flaskor och klättring på skåpet.

BC utförs enligt standardritningarna -5591, -5592 och -5593. 

 

Styrutrustning

Styrutrustningen ska placeras i kapsling tillsammans med belysningscentralens övriga komponenter. Styrutrustningen ska vara konstruerad för automatisk tändning och släckning.

Oberoende av den automatiska styrutrustningen ska det vid varje belysningscentral vara möjligt att manuellt tända och släcka belysningen.

Val av manöversätt (manuellt, automatiskt etcetera) ska kunna ske med omkopplingsströmställare med lägen ”Från-Automatik-Hand”.

Belysningscentralens huvudströmkrets ska styras med kontaktorer.

Belysningen ska styras med SC200 som tillhandahålls av trafikkontoret. 

Antenn i form av en puck monteras på lämplig plats.

BC ska ha tre manöversäkringar för att erhålla Power line kontroll till styrenheten.

 

Anslutningar

Inkommande servisanslutning för Cu kabel > 16 mm2.

Huvudbrytare och huvudsäkring. Mätarplats storlek A3 för max 63A direktmätning. Observera nya regler för hur mätare och huvudsäkring placeras.

 

Utgående grupper

BC ska ha sex utgående grupper för belysning (Tre storlekar på skåp).

BC ska vara försedd med en 3 fas 16A ostyrd grupp för eventuellt intilliggande anläggningar.

 

Jordfelsbrytare

Jordfelsbrytare ska inte installeras. Undantagsfall är för att säkerställa personsäkerheten, men TK ska bedöma risken och godkänna undantaget innan installation får utföras. Belysningsanordningar som kan utsättas för mekanisk åverkan vilket kan medföra kontakt med spänningsförande delar, exempelvis ljusarmatur i räckeshandledare.

Vid installation av jordfelsbrytare, ska den projekteras och installeras enligt gällande standard.

 

Märkning

BC ska märkas med skylt, se standardritning 5591 blad 5.

 

 

Dokument
Ritningar
Kontakter