Arkivversion 2020:1
Foto: Jonas Andersson

Kravspecifikation för trafikkontorets belysnings centraler (BC) inom Göteborgs kommun.

 

Allmänt

Belysningscentraler (BC) ägs av TK och betjänar gatu- och parkbelysningen. 

Generellt ska antalet belysningscentraler hållas nere. Projektering ska därför alltid göras med utgångspunkt att minimera antalet BC.

När ny BC erfodras ska projektören specificera och dimensionera BC:n med erforderlig huvud- och gruppsäkringar.

Redovisningen utförs av nya BC utförs enklast med ett enlinjeschema. Nya belysningsanläggningar ska utföras som radialnät.

I centrala stan är alltid fas 3, endast för tillfällig jul- och evenemangsbelysning. Här ska det inte ligga någon permanent gatubelysning.

Belysningsanläggningen är fjärrstyrd och kan därför spänningssätts när som helst. Vissa delar av anläggningen är spänningssatt även när lyktorna är släckta. Vid arbete som kräver spänningslös anläggning ska utgående grupper i BC göras spänningslösa genom att ta bort säkringar, skylta arbete pågår och informera statusen till underhållsentreprenörens arbetsledare.

Belysningscentraler ska placeras på kommunal mark. 

Om belysningscentral ändå måste fästas på privat egendom eller om kabelstråk korsar privat mark ska kontakt med ägare tas och avtal upprättas. Detta sköts av trafikkontorets ansvarige för belysning enligt kompetens ”Belysning” till höger på sidan. 

Belysningscentral och kabelskåp skall i möjligaste mån placeras så att det inte är iögonfallande. 

 

Anmälan

Projektören/installatören för belysning upprättar en Föranmälan med samtliga uppgifter ifyllda. En Offert kommer från Nätägaren till trafikkontorets kontaktpersonför belysning (se kompetens ”Belysning”, till höger på sidan). Trafikkontorets kontaktperson beställer enligt offert och efter att nätägarenutfört erforderliga arbeten kan installatören utföra installationen. Trafikkontoret tecknar Nätavtal med Genab/Fortum.

För att få kontroll på energimängder ska projektören redovisa enspecifikation på antal grupper, lampor med energi och ström tilltrafikkontorets belysningsansvarige.

Vid föranmälan ska alltid anläggningens BC-nummer framgå.

Blankett för Nätavtal, Föranmälan och Färdiganmälan Göteborg Energi Nät AB.

Blankett för Föranmälan och Färdiganmälan till Ellevio.  

När anläggningen är klar att anslutas skickar Installatören in färdiganmälan i god tid till Göteborg Energi Nät AB eller Ellevio och anslutningen av anläggningen kan utföras. Entreprenören är ansvarig enligt gällande elsäkerhetsföreskrifter tills godkänd slutbesiktning är utförd och anläggningen kan gå över till driftentreprenören.

 

Skåp

Skåp till belysningscentral ska efterfölja EBR publikation Kabelskåp, KJ 31:02 i så stor utsträckning som möjligt. Gällande Svensk standard för ”anslutning av lågspänningsinstallationer till elnät” ska följas.

Belysningscentralen ska utföras med prefabricerat kabelskåp typ Ensto, Kabeldon eller lik­värdigt.

Kabelskåp ska vara utfört i lägst kapslingsklass IP 34.

Kabelskåp samt alla ståldetaljer ska ytbehandlas och målas enligt 12Q Rostskyddsmålning av stålkonstruktioner. Kabelskåp ska som standard vara varmförzinkat med fundament förstärkt med extra korrosionsskydd typ polyesterlack, RAL 7037.

Lås till belysningscentral ska vara av typ ”Stockholmslås”.

BC på platser vid fasader ska förses med sned plåt på toppen, för att få bort burkar och flaskor på skåpet.

BC utförs enligt standardritningarna 363/93-5591, -5592 och -5593. 

 

Styrutrustning

Styrutrustningen ska placeras i kapsling tillsammans med belysningscentralens övriga komponenter. Styrutrustningen ska vara konstruerad för automatisk tändning och släckning.

Oberoende av den automatiska styrutrustningen ska det vid varje belysningscentral vara möjligt att manuellt tända och släcka belysningen.

Val av manöversätt (manuellt, automatiskt etcetera) ska kunna ske med omkopplingsströmställare med lägen ”Från-Automatik-Hand”.

Belysningscentralens huvudströmkrets ska styras med kontaktorer.

Belysningen ska styras med ett styrsystem som tillhandahålls av trafikkontoret. 

Antenn i form av en puck monteras på lämplig plats.

BC ska ha tre manöversäkringar för att erhålla Power line kontroll till styrenheten.

 

Anslutningar

Inkommande servisanslutning för AL/Cu kabel > 10 mm2.

Huvudbrytare och huvudsäkring 63A. Mätarplats storlek A3 för max 63A direktmätning. Observera nya regler för hur mätare och huvudsäkring placeras.

 

Utgående grupper

BC ska ha sex utgående grupper för belysning. 

BC ska vara försedd med en 3 fas 16A ostyrd grupp för intilliggande anläggningar så som trafiksignal med mera.

 

Jordfelsbrytare

Jordfelsbrytare ska inte installeras. Undantagsfall är för att säkerställa personsäkerheten, men TK ska bedöma risken och godkänna undantaget innan installation får utföras. Belysningsanordningar som kan utsättas för mekanisk åverkan vilket kan medföra kontakt med spänningsförande delar, exempelvis ljusarmatur i räckeshandledare.

Vid installation av jordfelsbrytare, ska den projekteras och installeras enligt gällande standard.

 

Märkning

BC ska märkas med skylt, se standardritning 5591 blad 5.

 

 

Dokument
Ritningar
Kontakter