Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Magnus Vennersten

Utöver själva transportytan för cykel ska det finnas ett sidoavstånd till annan trafik och till hinder, till exempel stolpar och räcken. Nedan visas några principfigurer som exempel på olika cykelbanor med olika delutrymmen vid sidan av själva cykelbanan.

Utrymme för cykeltrafik (transportyta)

De olika cykelvägnäten har olika funktionskrav, vilket i sin tur ställer olika krav på utrymme. Förväntat cykelflöde och enkel-/dubbelriktning påverkar också behovet.

Minsta fria bredd förbi ett enstaka hinder som till exempel en bilgrind får inte understiga 1,5m.

Hinderfri bredd cykelbana

Den utrustning som är nödvändig i ett gaturum måste sättas upp på tillräckligt säkerhetsavstånd till en cykelbana så att den inte blir en trafiksäkerhetsrisk eller ett framkomlighetsproblem. Av tabellen framgår nödvändiga sidoavstånd till olika typer av hinder utmed en cykelbana.

Säkerhetsavstånd mellan cykelbana och parkeringsficka ska vara minst 0,8 m för dörruppslag.

Fri höjd cykelbana

På ytor som används av cyklister ska det fria måttet under ett hinder vara minst 3,5 meter för att ytan ska kunna driftas. Som hinder räknas till exempel byggnadsdelar, broar, markiser, balkonger, fasadskyltar, portaler och skärmtak. För vägmärken accepteras en lägre fri höjd, se vidare 3NB Skyltsättning.