Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

För betongkantstöd gäller materialkrav som angetts i SS-EN 1340.

Betongkantstöd avsett att spikas väljs i första hand beroende på att det:

  • Inte är så känsligt för underlagets jämnhet. 
  • Inte ger stora skador på underlaget vid påkörning med exempelvis snöplog. 
  • Inte lossar helt vid frostlyftning. 
  • Är förhållandevis lätt att justera. 
  • Är lätt att riva. Om kantstöd ska fästas på asfalt, som lagts på gatsten eller betong, ska stöd avsett för limning användas.

 

Typer

 

Typ TK

Typen som prefabriceras, används vid busshållplatser på perrongdelen.
 I de fall som uppställningsytan utförs med markbetong används TK-stödet som kantform vid utläggning av markbetong.
Vid perrongens början och slut används särskilt anslutningsstöd för att överbrygga höjdskillnaden från 170 mm till 120 mm, se standardritning 4557.
Se även standardritningar för spårvagnshållplatser. Gäller endast när bussar trafikerar hållplatsläget. 3530, 3531, 3533.
Och för busshållplatser. 3594 och 3595.

 

Kantstödsradier

Radier ska anges på höjdplanen eller motsvarande.
För betongkantstöd väljs radier enligt betongtillverkarens sortiment.
Rakt 0,5 m långt stöd med vinklade gavlar som finns i marknaden ska ej användas.    

 

Betongkantstöd på AG

Vid färdigställande av gångbana mm innan slutlig toppbeläggning av körbanan utförts, används typ B.  

 

Motstöd för betongkantsten, spikat/limmat

Förstärkning av betongkantstöds fäste ska göras vid korsningskurva om körbanans radie är < 12 m. Förstärkningen åstadkoms med fyllning och packning i utrymmet mellan körbanebeläggningens ytterkant och kantstödets baksidas överkant med AG. Detta gäller oavsett vilket ytmaterial som gränsar mot kantstödets överkant. Mindre refuger bör fyllas helt eller delvis med bundet bärlager och eventuell toppbeläggning. Runt mindre refuger i utsatta lägen bör granitstöd användas.