Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Detta kapitel innehåller anvisningar för planering och utformning av allmän platsmark i Göteborgs Stad.

All planering och utformning ska göras utifrån den specifika platsens förutsättningar. Standardlösningar är inte direkt applicerbara i alla typer av fall och projekt.

Avsteg från standard eller anvisning beskriven i TH får inte ske utan särskilt godkännande av ansvarig för respektive kompetensområde.
För kontakt se kap 1C Kontaktlista.

Vid utformning av gator/gaturum behöver det totala utrymmesbehovet redas ut – gatans sektion. Det ska göras utifrån platsens och gatans funktioner, specifika förutsättningar, stadslivsbehov, verksamheters behov mm.

Sektionsbredd/totalt utrymmesbehov tas fram med vägledning av bland annat anvisningarna i detta kapitel och i viss mån VGU. En viktig förutsättning är referenshastighet, flöden och dimensionerande fordon.

Det totala utrymmesbehovet i bredd, sektionen, i ett gaturum beror bl a av:

  • bredd för körbanor, gångbanor, cykelbanor, kollektivtrafik mm,
  • bredd för avskiljning/remsor mellan olika typer av banor,
  • bredd för möbler, träd, belysning, vägmärken, stolpar, elskåp och övrig utrustning,
  • hinderfri bredd mellan banor och utrustning,
  • bredd för ev. vistelseytor, uteserveringar etc,
  • bredd för ev. kollektivtrafikhållplatser,
  • bredd för ev. fickor/ytor för parkering och angöring.

Detta gäller särskilt i nyplanerings-/nybyggnadsfall, men även vid större ombyggnader.

Stöd vid utrymmesplanering för träd i tidiga skeden – se 3OB Trädplacering

Stöd vid utrymmesplanering för belysning i tidiga skeden – se 3LE Planeringsstöd