Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Detta kapitel innehåller anvisningar för planering och utformning av allmän platsmark i Göteborgs stad.
Standardlösningar är inte direkt applicerbara i alla typer av fall och projekt. All planering och utformning ska göras utifrån den specifika platsens förutsättningar, trafikering, förhållanden, mål, dimensionerande trafiksituation etc. Avsteg från standard eller anvisning beskriven i TH får inte ske utan särskilt godkännande av ansvarig för respektive kompetensområde på trafikkontoret respektive park-och naturförvaltningen.
För kontakt se kap 1C Kontaktlista.
Se vidare 1 Om TH.