Arkivversion 2020:1
Foto: Jonas Andersson

Värdering av träd ska ske i samband med:

  • Bestämning av vitesbelopp för träd i riskzon vid byggnation eller ledningsschakt
  • Skadeståndsanspråk vid olika typer av skadegörelse på träd
  • Ersättning vid olika typer av schaktningar och ledningsdragningar i trädens rotsystem
  • Trafikskador
  • Skador på grund av miljögifter och ändrad vattenföring i marken
  • Skador vid markkompaktering

 

En grundläggande princip vid beräkning av ett träds ekonomiska värde är att det ska motsvara kostnaderna för att anskaffa och på samma växtplats, etablera ett träd av samma art, utseende och storlek.

Värdering ska ske efter Klaus Stritzke’s metod och utföras av representant från Park- och naturförvaltningen fram till år 2018 då Göteborgs stad övergår till Alnarpsmodellen.