Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Utformningen av offentlig miljö utgår från de övergripande målen om hållbar mobilitet och attraktiva stadsrum. Platsens/gatans förutsättningar och stadstypen ska utgöra ramverket för utformningen av gaturummet. Tillsammans med nya förutsättningar och krav på platsen utgör det en tidig gemensam bild av vad gatans utformning ska stödja. Gaturummets gestaltning ska stödja föreslagen hastighet, framkomlighet, vistelse och genom sin utformning ansluta till angränsande gator och stadstyper.

Vilken roll en gata har eller kan komma att få, påverkas av dess rumsliga relation till andra gator i stadsstrukturen samt trafikarbetets intensitet. Hur brett gaturummet är, hur gaturummet fördelas mellan olika trafikanter, bebyggelsetyp samt vilka verksamheter som finns eller har möjlighet att etablera sig är viktigt för stadens karaktär.

Bebyggelsestrukturen, enskilda byggnader, platser, parker, grönstråk och gatunät bidrar i hög grad till gaturummets karaktär och är viktiga beståndsdelar för dess attraktivitet. Varje stadsdel har dessutom en unik historia och karaktär som är en viktig utgångspunkt vid all fysisk planering.

Stadsmiljön består av olika element som tillsammans och var för sig är viktiga för gaturummets funktion och gestaltning. För att få ihop detta till en sammanhållen och attraktiv helhet har Göteborgs Stadsmiljöpolicy tagits fram. Stadsmiljöpolicyn är övergripande policy som samordnar de sju olika delarna därunder, se länkar till höger.

Dokument
 • Stadens färg

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_137_Stadens-farg_2016-04.pdf

 • Stadens golv

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_138_Stadens-golv.pdf

 • Stadens ljus

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_5_Stadens-ljus_2015-07.pdf

 • Stadens möbler

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_139_stadens_mobler.pdf

 • Stadens möbler riktlinjer

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_140_Stadens-Mobler-Riktlinjer_hq.pdf

 • Stadens träd

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_141_Stadens-trad_2016-10-1.pdf

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.