Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Väghållare

Vägnätet i kommunen är indelat i kommunala gator, statliga vägar och enskilda vägar. I NVDB (nationell vägdatabas) kan man ta del av information om väghållare.

Kommunala gator

Kommunen – stadsmiljöförvaltningen är normalt väghållare för kommunala gator inom Göteborgs kommun.

Statliga vägar

Trafikverket är väghållare för det statliga vägnätet i hela kommunen. Det innefattas av numrerade Europavägar, riksvägar och Länsvägar, vilka är beskrivna i NVDB.

Enskilda vägar

Enskilda vägar har privat väghållning. För enskilda vägar med kommunalt driftbidrag har stadsmiljöförvaltningen möjlighet att påverka utformning, standard och följsamhet gentemot kommunala policys och riktlinjer. I vissa fall kan enskilda vägar också ha statliga bidrag från Trafikverket.

Gång- och cykelvägar

Kommunen är normalt väghållare för gång- och cykelvägar på allmän plats.

Torgytor

Kommunen är normalt väghållare för torgytor på allmän plats.

Park och naturområden

Park- och naturområden på allmän plats förvaltas av stadsmiljöförvaltningen.