Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Väghållare

Vägnätet i kommunen är indelat i kommunala gator, statliga vägar och enskilda vägar. I NVDB (nationell vägdatabas) kan man ta del av information om väghållare.

Kommunala gator

Kommunen – trafikkontoret är normalt väghållare för kommunala gator inom Göteborgs kommun.

Statliga vägar

Trafikverket är väghållare för det statliga vägnätet i hela kommunen. Det innefattas av numrerade Europavägar, riksvägar och Länsvägar, vilka är beskrivna i NVDB.

Enskilda vägar

Enskilda vägar har privat väghållning. För enskilda vägar med kommunalt driftbidrag har trafikkontoret möjlighet att påverka utformning, standard och följsamhet gentemot kommunala policys och riktlinjer. I vissa fall kan enskilda vägar också ha statliga bidrag från Trafikverket.

Gång- och cykelvägar

Kommunen är normalt väghållare för gång- och cykelvägar på allmän plats. Kommunens gång- och cykelnät är uppdelat där trafikkontoret och park- och naturförvaltningen (Ponf) ansvarar för olika delar av nätet.

Torgytor

Kommunen är normalt väghållare för torgytor på allmän plats. Torgytor där det huvudsakliga användandet är trafikalt ex parkering, kollektivtrafik etc förvaltas av trafikkontoret. Övriga kommunala torgytor förvaltas av park- och naturförvaltningen (Ponf).

Park och naturområden

Park- och naturområden på allmän plats förvaltas av park- och naturförvaltningen.