Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Öppna förstärkningslager används för att fördröja vatten under allmänplats, men får endast anläggas under gång- och cykelbana, parkering, möbleringszon och flexzon. Öppna förstärkningslager kan kombineras med andra konstruktioner för dagvatten i marknivå, se bild 1 och 2. Exempel på ytliga dagvattenanläggningar som kan kombineras med öppet förstärkningslager finns i följande kapitel:

Det öppna förstärkningslagret bredd, djup och längd anpassas efter platsens behov av dagvattenfördröjning, växtbäddsvolym och tillgängligt utrymme. Växtbäddar för träd ska inte understiga djup och bottenbredd som anges i 12TA6.1.1 Växtbäddar för träd, ritningar J3:E och J3:G.

Ett öppet förstärkningslager kan anläggas som en sammanhållen bädd i gatans längdriktning eller som enskilda konstruktioner, vilket som är mest lämpligt beror på platsens förutsättningar. Dagvattnet kan ledas till det öppna förstärkningslagret ytligt eller via brunnar. Mer om dagvatteninlopp finns i 12EA3.5 Inlopp och brunnar.

Om det finns behov av rening ska dagvattnet filtreras genom en ytlig dagvattenanläggning innan vattnet når det öppna förstärkningslagret. Där dagvattnet leds direkt via brunn till öppet förstärkningslager/skelettjord kan separat partikelavskiljning, t.ex. dagvattentunnel, behövas om anläggningen ligger i en miljö som genererar mycket partiklar, till exempel en högtrafikerad gata.

 

Viktiga aspekter vid anläggning av öppet förstärkningslager:

  • Kräver mer packning än krossmaterial med 0-fraktion (packas i 25 centimeterslager).
  • Materialskiljande skikt är viktiga att anlägga för att nollfraktioner från andra skikt inte ska täppa igen hålrummen i det öppna förstärkningslagret.
  • Områden med öppet förstärkningslager, inlopp, brunnar och dräneringsledningar ska mätas in och information ska följa med vid överlämning av anläggningen.

 

Projektören ska ta fram anläggningsinstruktioner, relationshandlingar inklusive drift och underhållsinstruktioner som beskriver anläggningen. Dagvattenanläggningens alla delar som inlopp/brunn, öppet förstärkningslager och eventuellt ytlig renings- och fördröjningsanläggning, spridningsledningar och dräneringsledningar ska mätas in och uppgifter ska följa med vid överlämning av anläggningen både till den förvaltning som kommer förvalta anläggningen samt till kretslopp och vatten, se mer 12CG3 Driftförändring och 12CG4 Övertagandebesked.

 

Standardritningar för öppet förstärkningslager håller på att på att tas fram. För information om dessa kontakta Kompetens ”Dagvatten” till höger på sidan.

 

Bild 1. Exempel på öppet förstärkningslager som sammanhängande stråk. Det blå området symboliserar ett öppet förstärkningslagrer som här ligger i ett stråk utmed hela gatan. På markytan varvas hårdgjorda ytor med regnbäddar, vegetationsytor och träd på valfritt sätt. På detta sätt ges stora möjligheter till hantering av dagvatten samtidigt som gaturummet kan utformas flexibelt. (Bild, Edge)

 

Bild 2. Exempel på öppet förstärkningslager som enskilda konstruktioner. Här är partier med öppet förstärkningslager, de blå områdena, anlagda lokalt under olika konstruktioner i marknivå, såsom regnbädd, vegetationsyta och träd i hårdgjord yta. Det öppna förstärkningslagret bidrar med gasutbyte och vattenförsörjning eller -magasinering av vatten i begränsad utsträckning. (Bild, Edge)

Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.