Arkivversion 2021:2
Foto: Jonas Andersson

Trafikkontorets byggnadsverk ska hanteras med rutiner för framtida förvaltning. I dokumentet ”Trafikkontorets rutin för hantering av byggnadsverk”, till höger på sidan, beskrivs hur byggnadsverken hanteras från projektstart till projektslut. Anpassningar av regler och definitioner krävs för att trafikkontoret ska kunna registrera sina byggnadsverk för att få ett väl fungerande förvaltningsverktyg.

För exempel på hur fri höjd för broar över gata och/eller GC-bana ska redovisas och mätas in, se ”Fri höjd exempel plan” samt ”Fri höjd exempel sektion” till höger på sidan. Exempel sektion ska kompletteras med höjder i sektionen.

Dokument