Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Stadsmiljöförvaltningens byggnadsverk ska hanteras med rutiner för framtida förvaltning. I dokumentet ”Stadsmiljöförvaltningens rutin för hantering av byggnadsverk”, till höger på sidan, beskrivs hur byggnadsverken hanteras från projektstart till projektslut. Anpassningar av regler och definitioner krävs för att stadsmiljöförvaltningen ska kunna registrera sina byggnadsverk för att få ett väl fungerande förvaltningsverktyg.

Som komplement till ”Stadsmiljöförvaltningens rutin för hantering av byggnadsverk” finns dokumentet ”Rutinbeskrivning BaTMan”, till höger på sidan. Dokumentet beskriver alla delmoment i projektet som berör systemstödet BaTMan. Det är viktigt att båda dokumenten läses igenom tidigt i projekteringen.

För exempel på hur fri höjd för broar över gata och/eller GC-bana ska redovisas och mätas in, se ”Fri höjd exempel plan” samt ”Fri höjd exempel sektion” till höger på sidan. Exempel sektion ska kompletteras med höjder i sektionen.