Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Vid planläggning av nya bostäder är det nödvändigt att göra en bullerutredning. Bullerutredningen ska kopplas till stadens ”Vägledning för trafikbuller i planeringen” som antogs av trafiknämnden, byggnadsnämnden och miljö- och klimatnämnden i december 2015.

Bullerutredningar kan även behöva göras i planeringsskedet i andra typer av projekt som staden planerar eller bygger om.

Bullerutredningen ska innehålla dagens ljudnivåer och framtida ljudnivåer med trafikmängder minst år 2035. Trafikmängderna för framtida trafik i bullerberäkningarna tas fram med hjälp av ”Anvisning för trafikmängder i planeringsarbete”.

Bullerutredningen måste grundas på korrekta trafikprognoser. Om bygglovet ligger tidsmässigt nära detaljplanens upprättande kan uppgifterna från detaljplanen användas. Har det däremot gått mer än 5 år eller omgivningen väsentlig förändrats mot detaljplanen behövs en kontroll av befintlig prognos innan den kan användas. Ny trafikprognos kan behövas. Underlaget till trafikprognosen ska redovisas i bullerutredningen.

I projekt och plansammanhang är det viktigt att fundera på hur befintlig bebyggelse inom området eller i närområdet kan påverkas av exploatering av området. Exempelvis kan ny bebyggelse reflektera buller eller generera mer trafik förbi befintliga bostäder. Men det kan också vara så att tillkommande byggnader förbättrar situationen för de bostäder som redan finns. För att kunna fundera på befintlig bebyggelse behöver bullerutredning omfatta större område än till exempel planområdet.

Utredningen ska tydligt redovisa att stadens vägledning för trafikbuller i planeringen följts samt att förordning om trafikbuller vid bostadsbyggande uppfylls SFS 2015:216. Förordning om riktvärden om trafikbuller vid bostadsbyggande samt SFS 2017:359 Förordning om ändring i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader.

Viktigt att eventuella bullerskydd är genomförbara med hänsyn till exempelvis sikttrianglar, grundläggning mm.
I plansammanhang är så kallad ”tyst asfalt” inte en accepterad åtgärd.