Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Asbjörn Hanssen

Säkerhetsordningen med säkerhetsstyrning och säkerhetsbestämmelser är ett styrande och lagstadagat dokument som ska hantera spårvägens förutsättningar från planering till förvaltning.

Transportstyrelsens föreskriver att säkerhetsstyrningen ska innefatta säkerhetsbestämmelser som redogör för hur:

  • trafik och arbeten vid spårvägsbanan (trafiksäkerhetsinstruktion) ska bedrivas
  • hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten säkerställs
  • kompetens och utbildning tillhandahålls
  • besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon ska utföras
  • utformning, konstruktion, ibruktagandebesiktning, säkerhetsbesiktning och underhåll av spårvägsbanans anläggningar ska bedrivas
  • lastning av fordon ska utföras
  • verksamhetens säkerhetsstyrning

Säkerhetsordningen ska vara känd i verksamhetsutövarens organisation samt vara lätt tillgänglig för berörd personal.

Samråd

Projekt som genomförs inom Göteborgs och Mölndals Stad ska genomgå ett samrådsförfarande med Kompetens ”Förvaltare spårväg” och/eller Kompetens ”Spårkonstruktion”. Syftet med samrådet är att utröna på vilket sätt spårvägsbanan påverkas både direkt och indirekt. Detta är gällande för både stadens egna projekt och externa projekt ej ledda av staden som kan ha en påverkan på spårvägsbanan.

Under samrådet med ansvariga för spårvägsbanan ska Kompetens ”Förvaltare spårväg” göra en säkerhetsbedömning för att klargöra om en riskanalys/riskbedömning behöver utföras för att fastslå om den planerade projektet påverkar spårvägsbanans säkerhet.