Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Ytliga dagvattenanläggningar för fördröjning och rening är relativt nytt för staden. Det finns ett stort antal lösningar med många varianter. Här redovisas några framtagna och godkända typer av lösningar som kan användas i staden. Standardritningarna behöver anpassas efter det aktuella projektets krav på rening och fördröjning samt platsens förutsättningar.

För typlösningarna som redovisas i underliggande avsnitt finns mall för driftsinstruktioner. Driftinstruktioner ska tas fram i projekteringen för varje specifik anläggning och följa med anläggningen i samband med driftöverlämning, se mer 12CG3 Driftförändring och 12CG4 Övertagandebesked.

Vid utformning av ny typ av dagvattenanläggning eller anläggning som avviker från stadradutformning ska heltäckande eller uppdaterad driftinstruktion tas fram.

Anläggningar som innebär rening ska anmälas till miljöförvaltningen innan de anläggs, se länkar om ”Reningskrav för dagvatten” och ”Riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten till dagvattennät och recipient”.