Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

I den tidiga planeringen är det viktigt att ta hänsyn till både nya och befintliga ledningars placering, för att kunna säkerställa att tex nya träd eller andra planerade tekniska anläggningar får plats inom det utrymmet som finns att tillgå.

Förläggning av ledningar i allmän platsmark

All förläggning av ledningar eller andra anläggningar i allmän platsmark kräver att nyttjanderättsavtal upprättas mellan trafikkontoret/staden och motparten. Ett flertal operatörer har ledningar i allmän platsmark. De vanligaste är Skanova, Göteborg Energi, Kretslopp och vatten samt trafikkontoret. Övriga ledningsägare identifieras vid beställning av ledningskartor via tjänsterna Kommunala Samlingskartan eller ledningskollen. Remisser ska delges ledningsägarna och riktlinjer för deras ledningar ska följas. För ytterligare information se 12AE1 Ledningsägare

Ledningskartor

För redovisning av ledningar används tjänsterna ledningskollen eller kommunala samlingskartan, se länk till höger. För mer information om tjänsterna, se Kommunala Samlingskartan.

Planerar du ett markarbete är det mycket att tänka på innan du påbörjar ditt arbete. Läs mer om starttillstånd och förhållningsregler i Bestämmelser för arbeten i kap 16A Ansök om tillstånd att gräva på offentlig plats.