Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Asbjörn Hanssen

Utöver de trafikregler som gäller enligt lag eller förordning, får särskilda trafikregler meddelas i form av lokala trafikföreskrifter. Lokala trafikföreskrifter beslutas av kommunen, Länsstyrelsen eller Trafikverket beroende på vad föreskrifterna ska reglera och på vilken plats de ska gälla. Föreskrifterna kan vara avsedda att gälla permanent, men de kan också vara tidsbegränsade och gälla enbart under en begränsad period, t ex i samband med ett visst evenemang. Se 16AE Ansök om LTF-beslut. Tidsbegränsade lokala trafikföreskrifter samt föreskrifter med särskilda trafikregler (väghållarbeslut) och 15G Vägmärken och andra anordningar (APG Kap7) för mer information.

Vem beslutar om lokala trafikföreskrifter?

Vad de lokala trafikföreskrifterna kan avse och vilken myndighet som beslutar dem regleras i 10 kapitlet i Trafikförordningen (1998:1276).

Lite förenklat gäller följande:
Kommunen beslutar om lokala trafikföreskrifter på vägar där kommunen är väghållare. Föreskrifter om hastighet, stannande och parkering beslutas alltid av kommunen på alla vägar som ligger inom kommunens tättbebyggda områden, se dokumentet ”Karta över tättbebyggt område” till höger på sidan. Länsstyrelsen beslutar om lokala trafikföreskrifter för allmänna vägar där staten är väghållare. I regel finns dessa vägar utanför tättbebyggda områden, men större vägar kan ha statlig väghållning även där de löper genom tätbebyggt område. Länsstyrelsen beslutar om lokala trafikföreskrifter även i vissa andra fall, exempelvis när det gäller hastighetsbegränsning på enskilda vägar och stopp- och väjningsplikt på vägar som mynnar ut mot allmänna vägar med statlig väghållning. Länsstyrelsen beslutar även om lokala trafikföreskrifter om transport av farligt gods, tunnelkategorier samt undantag från dessa föreskrifter. Trafikverket beslutar om föreskrifter för hastighetsbegränsning – 80, 90,100,110km/h och 120km/h. Se även dokumentet ”Beslutsmandat lokala trafikföreskrifter och föreskrifter enligt trafikförordningen” till höger på sidan.

Hur beslutas en lokal trafikföreskrift?

De beslut om lokala trafikföreskrifter (LTF) som tas av kommunen ska behandlas i Trafiksamrådet, som har möte var fjortonde dag (med uppehåll sommar och jul). För mötestider se dokumentet ”Trafiksamrådet översikt” till höger på sidan. Trafiksamrådet är en grupp där stadsmiljöförvaltningen i samråd med polisen och räddningstjänsten tillstyrker eller avstyrker ärenden om lokala trafikföreskrifter. För ytterligare information se dokumentet ”Trafiksamrådet syfte och upplägg” till höger på sidan.

Projektören för vägutrustningsplanen ska ta fram de underlag som krävs för beslut om ny, ändrad eller upphävd LTF. Underlaget ska innehålla text med motivering till vald ändring, eventuella foton och kartmaterial. Parkerings-LTF:er ska förankras med enheten Parkering, se kompetens ”Parkering” till höger på sidan.

Vid mindre projekt kan ärendena dras i Trafiksamrådet av representanter för stadsmiljöförvaltningen, men vid större projekt ska projektören göra underlag samt inkallas för att dra ärendet i Trafiksamrådet.

I de flesta fall krävs att det kopplas en kartbild till föreskriften, varför det är av stor vikt att digitala filer med väglinjeförändringar samt mittlinjer skickas till TKdok, se kompetens ”Teknisk dokumentation” till höger på sidan. Dessa utgör grunden i kartbilden som kopplas till föreskriften. Det är att föredra att fliken ”projektinfo” i dokumentet ”Projektinfo granskning” (eller motsvarande information) fylls i och bifogas ihop med dwg-filerna. Dokumentet återfinns till höger på sidan 12AJ Granskning.

Vid projektets start ska stadsmiljöförvaltningens kontaktperson för vägutrustning kallas till startmötet, se kompetens ”Vägutrustning” till höger på sidan. Kontaktpersonen (eller projektör av vägutrustningsplan) föredrar aktuella LTF-ärenden i Trafiksamrådet och förbereder den juridiska biten av vägmärkets kungörande. Detta för att kunna bereda berörda instanser tillfälle att kunna yttra sig i ärendet, samt besluta om de lokala trafikföreskrifterna som krävs. Uppsättning av vägmärken avropas sedan minst 5 arbetsdagar före skyltsättning, Om kontaktpersonen ej har kallats till startmöte är det 8 veckors handläggningstid (längre tid under sommar och jul då trafiksamrådet har uppehåll) för avrop av vägmärken som kräver lokal trafikföreskrift.

Ingen utmärkning får ske utan att det finns en föreskrift kopplad till vägmärket. Se dokument ”Skylt- och vägmärkesförteckning” till höger på sidan. Nytt beslut ska skyltsättas den dag det träder i kraft.

Tre villkor ska vara uppfyllda för att en föreskrift ska gälla:
1. Rätt myndighet har fattat beslutet
2. Föreskriften ska vara publicerad i Svensk Trafikföreskriftssamling STFS
3. Föreskriften ska vara utmärkt med (rätt) vägmärke

Var hittar man de lokala trafikföreskrifterna?

Alla trafikföreskrifter i Sverige som kommunen, Länsstyrelsen och Trafikverket beslutat om ska vara samlade och sökbara i en Rikstäckande databas för trafikföreskrifter (STFS/RDT), som Transportstyrelsen ansvarar för, se länk till höger på sidan.

Dokument (5 st)
Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.