Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Asbjörn Hanssen

Under vinterperioden, 15 oktober – 15 april, vinterväghåller stadsmiljöförvaltningen de kommunala gatorna inom Göteborgs Stad. Det gäller huvudgator, bostadsgator, backar, GC-banor, hållplatser, gångbanor och övriga ytor som stadsmiljöförvaltningen förvaltar.

För att beredskapen ska gå ut och snöbekämpa krävs uppfyllt startkriterie, vilket varierar för olika gator. Det ska ha snöat mellan 2-5 cm innan startkriterie är uppfyllt. Därför kan det ibland dröja innan snöpådragen startar.

Gatorna har olika prioriteringsordning. Prioriteringen är att större gator, där många färdas och där kollektivtrafiken kör, går först. Sist kommer mindre gator, som bostadsgator. Mer om detta längre ner.

Olika gator har även olika åtgärdstider, de större gatorna behöver snöbekämpas tidigare då fler använder dessa. Åtgärdstiderna bygger på en ”normalvinter” eller ”normalsnöfall”. Kommer det 10 cm snö, eller mer, kan det vara svårt att hålla tiderna. Tiderna fördröjs och stadsmiljöförvaltningen får gå tillbaka ytterligare ett tillfälle (eller så länge det snöar) och ploga om på nytt. Skulle det bli riktigt mycket snö får stadsmiljöförvaltningen helt enkelt prioritera framkomlighet i första hand för kollektivtrafik och gående.

Inom momentet halkbekämpning och snöröjning finns bostadsgator, eller delar av bostadsgator, som benämns backprogram. Backprogram innebär att stadsmiljöförvaltningen åtgärdar dessa gator före andra i ett område då de anses vara så branta att de måste få en tidig åtgärd för att kunna köras på. Förutom flis på dessa gator lägger stadsmiljöförvaltningen även ut salt.

Vid snöröjning prioriteras sträckor till förskolor och skolor liksom gångvägar till kollektivtrafikhållplatser.

I centrum finns det många gator som är smala eller på annat sätt saknar möjlighet till snöhögar. Från dessa gator måste stadsmiljöförvaltningen köra bort snön.

På gator där det kör kollektivtrafik finns också krav att entreprenören ska ploga både köryta och väntytan på en hållplats.

Det får inte plogas upp snövallar i ändarna på hållplatser. Dels är de siktskymmande och dels svänger bussars överhäng ut över hållplatsen och kan skrapa i dessa snövallar.

Öppning mellan spårområde och körbana ska plogas.

Så kallad moddplogning ska alltid ske efter snöfall om det råder töväder.

Modd som slungats ut på gång eller cykelbana måste åtgärdas.

Snöröjning i spårområde kör efter planerade rutter. Rengöring av växlar ska inte påbörjas förrän snöröjningsfordon passerat.

 

Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.