Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Rebecca Havedal

Staden mäter, samlar in och analyserar trafikdata för olika trafikslag, sammanställer och analyserar trafiksäkerhetsstatistik samt analyserar och prognosticerar framtida trafik. Kapitlet är indelat i fyra huvudavsnitt:

Innehållet i respektive underkapitel beskrivs kortfattat nedan.

Staden samlar in och analyserar trafikflöden för gång-, cykel- och biltrafik samt genomför resvaneundersökningar, vilket beskrivs närmare under 2CA1 Trafikmängder

Resmönster beskriver hur invånarna i regionen reser till, från och inom Göteborg. Materialet baseras på resvaneundersökningar och andra kompletterande datakällor, se 2CA2 Resmönster. I kapitlet presenteras färdmedelsfördelning och reslängd områdesvis för alla trafikslag. För resor till fots och med cykel har ytterligare material tagits fram som beskriver reslängd, resrelationer och ärenden. Här presenteras även alstringstal för biltrafik som uppmätts för mindre områden.

Staden sammanställer och analyserar trafiksäkerhetsstatistik från det nationella verktyget STRADA, se 2CA3 Trafiksäkerhetsstatistik

Trafikstrategin, som antogs 2014, är ett viktigt måldokument som beskriver hur staden vill att det framtida resandet ska se ut. Trafikstrategin har brutits ner på stadsdelsnivå (enligt den tidigare stadsdelsnämndsindelningen som bestod av 21 områden), vilket redovisas under 2CB1 Färdmedelsfördelning enligt Trafikstrategin. Dessa resandemål ligger även till grund för den framtida resalstringen, vilken beskrivs under 2CB2 Beräkning av framtida trafikmängder/resalstring.

Vilka trafikmängder som ska användas för dimensionering av t.ex. fysisk utformning respektive miljöanalyser finns sammanställt i anvisningar. En beskrivning av ”Resalstring för exploateringar” finns i kapitel 2CB2 Beräkning av framtida trafikmängder/resalstring

Avsnittet 2CC Trafikmodeller beskriver de trafikmodeller som staden använder och förfogar över.

I kapitel 2CD Hastighet beskrivs begreppen Referenshastighet och Skyltad hastighetsgräns samt vilka hastighetsgränser som används för Göteborgs stad.