Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Rebecca Havedal

Trafikstrategi för en nära storstad antogs 2014 och togs fram i en integrerad process med Strategi för utbyggnadsplanering och Grönstrategi. Tillsammans utgör dessa dokument en viktig del av den strategiska planeringen av stadens markanvändning.

För trafikstrategins tre målområden har man formulerat ett antal effektmål, eller mätbara mål. Effektmålen för resor formuleras som:

  • Minst 35 % av resorna i Göteborg sker till fots eller med cykel år 2035
  • Minst 55 % av de motoriserade resorna i Göteborg sker med kollektivtrafik år 2035

 

Figur 1. Trafikstrategins effektmål för resor 2035.

Trafikstrategins effektmål följs upp regelbundet och presenteras årligen i TRU (Trafik- och resandeutveckling), se 2CA1 Trafikmängder.

En prognos som uppfyller Trafikstrategins effektmål och som beskriver färdmedelsandelar uppdelat på de gamla stadsdelsnämnderna (21 stadsdelar) har tagits fram. Färdmedelsfördelningen beskriver personresor och kan användas för beräkning av framtida fördelning av resor på olika färdmedel, t. ex. för nya exploateringsområden.

Diagrammen nedan illustrerar färdmedelsandelar 2014 enligt resvaneundersökningen från samma år och färdmedelsandelar 2035. Förändringen av färdmedelsandelar mellan 2014 och 2035 har modellberäknats och därefter applicerats på färdmedelsfördelningen enligt resvaneundersökningen 2014. Storleken på diagrammen är proportionerliga mot antalet personresor som görs (börjar eller slutar) på vardagar i respektive område. Färgerna illustrerar färdmedel, där rött är bil, blått är kollektivtrafik, orange är cykel och turkos är gång. Vägnätet belastas, förutom av personresorna som alstras i respektive område, även av lastbilstrafik, yrkestrafik samt genomfartstrafik.

Figur 2. Färdmedelsandelar – Basår 2014.

Figur 3. Färdmedelsandelar – Trafikstrategi 2035.

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.