Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Ett infiltrationsstråk med vegetation är en anläggning som fyllts med makadam och vars överyta består av vegetation, se standardritning 5546. Anläggningen har som syfte att avleda, fördröja och rena dagvatten från sitt tillrinningsområde. Fördröjning och viss rening skapas genom att makadam leder vattnet långsammare än ledning och brunn samt genom att porvolymen på ca 30% av fyllningsmassornas volym vattenfylls.

Fördröjning och främst rening sker även vid ytvattenrörelser längs infiltrationsstråkets yta innan dagvatten infiltrerar till makadamlagret. Rening av föroreningar bundna till större partiklar sker i sandfång, i erosionsskydd, i vegetation och i lågpunkter, samt genom absorption av lösta föroreningar i växtjord och mineraljord. Kemisk fastläggning, komplexbildning, biologisk nedbrytning och upptag av växter är en relativt liten del av reningen.

Anläggningen kan utformas för infiltration till omgivande mark om marken tillåter det. I botten av anläggningen, på ett avjämningslager, placeras dräneringsledning som ansluter till närliggande dagvattensystem för avledning av dagvattnet. För att reglera utflöde kan tömning av infiltrationsstråket strypas i utloppet. Spolning av dräneringsledningar sker vid behov genom spolbrunnar, se standardritning 5550.

Botten i infiltrationsstråket bör följa gatan längsgående lutning. Vid behov kan bräddavlopp i form av dagvattenbrunnar med kupolsilsbetäckning placeras i den gräsbeklädda överytans lågpunkter. Placeringen av brunnen är valfri inom den zon som bildas i lågpunkten. Det är viktigt att bräddavloppet placeras i nivå med maximalt tillåten vattenyta i lågpunkten så att bräddning inte sker i onödan. Platsspecifika förhållanden i mark styr vilken lutning på schaktslänten anläggningen behöver utformas med.

Vid utformning av infiltrationsstråk med vegetation, se dokument ”Vägledning vid utformning av infiltrationstråk med vegetation (mall)”.

För varje projekterad anläggning ska en driftsinstruktion tas fram. Använd ”Driftinstruktioner med vegyta (mall)”. Driftsinstruktionen ska följa med i samband med driftöverlämning se 12CG3 Driftförändring och 12CG4 Övertagandebesked