Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Inlopp till fördröjnings- och reningsanläggningar kan utformas på olika sätt. Om dagvattnet ska renas ska det först passera en ytlig dagvattenanläggning innan vattnet filtrerar ned i makadammagasin/öppna förstärkningslager/skelettjord.

På platser där det inte är behov av rening utan endast fördröjning kan vatten ledas in i makadammagasin/öppna förstärkningslager/skelettjord via brunnar. Till exempel kan rännstensbrunnar eller dikesbrunnar som beskrivs i 12EA2 Avvattning med rännstensbrunnar, ritningsnummer 5550, användas eller styrbrunnar ritning 5519. I växtbäddar för träd kan luftningsbrunnarna även fungera som inlopp för dagvatten. Luftningsbrunn beskrivs i 12TA1.1 Omhändertagande av dagvatten, ritning J3:E.

 

Ytlig avvattning sker ofta längs en låglinje eller genom insläpp i en kantsten. En viktig faktor är rörelseriktningen på vattnet. Det vanligaste är att någon typ av försänkning i ytan fångar vattnet och att det rinner sidledes till ett intag genom släpp i kantstenen. Släpp i kantsten ska alltid förses med en stålbygel för att det ska vara en kontinuerlig visning längst kantstenen för drift och underhåll. Det initiala flödet kan vara betydligt mindre än det största flödet så inloppet och sedimenteringsfunktionen är viktig att utforma för små flöden. Det innebär att ytan närmast inloppet måste noggrant höjdsättas så att små flöden verkligen når inloppet.

 

Antalet inlopp till dagvattenanläggningen ska anpassas till den yta som avvattnas och till anläggningens utbredning. Det är bättre med något extra inlopp än för få, jämför med avvattningsbrunnar 12EA2 Avvattning med rännstensbrunnar där varje brunn max ska avvattna ca 300 m2 hårdgjord yta.

 

När dagvattnet passerar en ytlig dagvattenanläggning renas vattnet från partiklar och en del föroreningar innan det når det öppna förstärkningslagret. Där dagvattnet leds direkt via brunn till öppet förstärkningslager/skelettjord kan separat partikelavskiljning, till exempel dagvattentunnel behövas om anläggningen ligger i en miljö som genererar mycket partiklar, till exempel en högtrafikerad gata.

 

Projektören ska ta fram anläggningsinstruktioner, drift- och underhållsinstruktioner samt ritningar som beskriver anläggningen. Inloppen och anläggning ska mätas in och uppgifter ska följa med vid överlämning av anläggningen, både till den förvaltning som kommer att förvalta anläggningen samt till kretslopp och vatten, se mer 12CG3 Driftförändring och 12CG4 Övertagandebesked.