Arkivversion 2021:1
Foto: Stina Olsson

I takt med att staden förtätas blir miljöaspekterna alltmer viktiga att hantera. Bullernivåerna och luftkvaliteten kan t.ex. vara avgörande för om ett bostadsprojekt kan genomföras eller inte. I detta avsnitt finns grundläggande information om vilka utgångspunkter man bör ha i planeringen.

Staden har tagit fram mål och program för miljöområdet. I Miljöprogrammet som kommunfullmäktige antog 5 december 2013 finns tolv lokala miljökvalitetsmål och en handlingsplan (reviderad 2018) med 189 åtgärder för hur vi ska nå målen. Alla mål och åtgärder påverkar inte planeringen och trafiken, men många gör det.

Enligt ett EU-projekt ska varje större stad kartlägga bullernivåerna och ta fram ett åtgärdsprogram för att nå de nivåer man fastlagt nationellt. I Göteborgs Stads Åtgärdsprogram mot buller fokuseras det på tre områden, boendemiljö, förskolor och grundskolor samt parker och grönområden. Genomförandet av åtgärdsprogrammet finns som en av åtgärderna i miljöprogrammet.

Kemikaliefrågan är en av de stora utmaningarna på miljöområdet. För att intensifiera arbetet inom staden med kemikaliefrågan finns Kemikalieplan för Göteborgs Stad. Fokus är att genom systematiskt arbete fasa ut de farligaste kemikalierna och med ett särskilt fokus på barns vardag. För mer information se dokumentet Kemikalieplan för Göteborgs Stad.

För klimatområdet finns Klimatstrategiskt program. Det har längre fokus än övriga program, men innehåller också delmål. Till grund finns det lokala miljökvalitetsmålet som kommunfullmäktige beslutat om ”År 2050 har Göteborg en hållbar och rättvis utsläppsnivå av växthusgaser”. Programmet har tre fokusområden, transporter, energi och konsumtion, med totalt 24 strategier för att nå målet, Trafiknämnden har ett utpekat ansvar för att arbeta med femton av strategierna.