Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Stina Olsson

I takt med att staden förtätas blir miljöaspekterna alltmer viktiga att hantera. Bullernivåerna och luftkvaliteten kan till exempel vara avgörande för om ett bostadsprojekt kan genomföras eller inte. I detta avsnitt finns grundläggande information om vilka utgångspunkter man bör ha i planeringen. För mer information se ”Göteborgs stads Miljö- och klimatprogram” till höger på sidan.

Kommunfullmäktige antog under våren 2021 ett nytt Miljö- och klimatprogram. Programmet ersätter det tidigare miljöprogrammet och dess åtgärder. Miljö- och klimatprogrammet har sin utgångspunkt i FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030, Sveriges nationella miljömålssystem, Parisavtalet och de utmaningar som Göteborg som samhälle och Göteborgs Stad som organisation står inför för att klara omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle. I programmet finns tre miljömål med tolv tillhörande delmål och sju tvärgående strategier. Arbetet i strategierna bidrar på olika sätt till att nå samtliga miljömål.

Strategin ”Vi driver på utvecklingen av hållbara transporter” syftar till att staden ska nå 1,5-gradersmålet innan 2030 vilket innebär att det motoriserade vägtrafikarbete måste minska med 25%, att utsläpp från resor och transporter måste minska med 90% och att utsläppen av växthusgaser ur ett livscykelperspektiv måste minska med 90% från byggnation, drift och underhåll av trafikinfrastruktur.

Enligt ett EU-projekt ska varje större stad kartlägga bullernivåerna och ta fram ett åtgärdsprogram för att nå de nivåer man fastlagt nationellt. Genomförandet av åtgärdsprogrammet finns som en av åtgärderna i miljö- och klimatprogrammet. För mer information se ”Göteborgs stads åtgärdsprogram mot buller” till höger på sidan.