Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Definition

Kantstöd är det samlade begreppet för alla slag av låga stöd av granit, betong, asfalt med mera.
 
Normalt används vid väg- och gatubyggande stöd av betong spikat eller limmat på asfalt eller nedgrävt stöd av granit. Stöden har följande funktioner:

 • Skyddande av i första hand gående
 • Styrande/hindrande av olika trafikströmmar
 • Avgränsande mellan olika ytmaterial
 • Bortledande av ytvatten
 • Optiskt ledande av trafikströmmar
 • Avgränsande mellan allmän gata – privat mark
 • Orientering för synsvaga

 

Kantstöds tvärsnitt

Lodrät front på kantstödet är det bästa skyddet för gående och ger bästa styrningen för sladdande bil. Kantstöd med stor fas till exempel fasad råkantsten och betongstöd, typ A, är inte tillräckligt skyddande. De är olämpliga för gående (rutschbaneeffekt) och inbjuder till uppkörning med bilar. Betongkantstöd, typ A, som bara är 100 mm hög förlorar helt skyddseffekten vid nästa toppbeläggning. Fasad råkantsten används dock i cirkulationsplatser, se standardritning 4558. Betongstöd typ A kan användas i villaområden i första hand vid sättning på toppbeläggningen.  

 

Kantstöds synliga höjd, principer

Normalhöjd är 120 mm med undantag för villaområden som är 100 mm. Hänsyn behöver tas till omgivande områden och kantstenshöjden ska anpassas till befintligt.
Angränsande kantstöd mot cyklister får inte vara högre än 80 mm för att motverka att trampan slår i kantstödet.

Normalhöjd för körbanekant: 60 mm vid del av övergångsställe för synsvaga. (se standardritning 4510 samt 3IB Cirkulationsplats.)
Normalhöjd för inre körbanekant i cirkulationsplatser 40 mm. Sätts med RF4. 
      

Normalhöjd för granitkantstöd vid infart över gångbana el dyl är 40 mm, se ”Infarter” nedan.
För spikat betongstöd typ S är normalhöjden 70 mm.
Maxhöjd för RV6 är 80 mm av stabilitetsskäl, se 12LA Kantstöd av granit.

Normalhöjd för perrong för buss är 170 mm. 

 

Kantstödstyper

Stadsmiljöförvaltningens urval av kantstödstyper har gjorts utifrån önskemål om:

 • Att minimera antalet typer
 • Att upprätthålla ett gatuutseende som är historiskt och kulturellt värdefullt
 • Att få ut de funktioner av kantstödet som eftersträvas
 • Underlätta och minimera underhållet

 

Svackfall

Se 3KB Längslutning.

 

Infarter

Infarter exempelvis till bostäder, industrier, parkeringsplatser och parkeringshus ska normalt utföras med genomgående gångbana. En genomgående gångbana prioriterar gående före fordonstrafik. Visning efter färdig toppbeläggning vara max 40 mm. Gäller även granitstöd. Övergångssträcka mellan 120 mm/100 mm till 40 mm är ca 1,5 m. Vid betongkantstöd används ett anslutningsstöd. Vid infarter med något större trafikbelastning ska kantstödet fasas och/eller kompletteras med en extra utjämnande asfaltssträng.

Vid större allmänna parkeringsplatser och andra infarter där trafiken förväntas vara hög kan infart anläggas som liknar en vanlig gatukorsning. Här kan då behövas sedvanliga tillgänglighetsanpassningar, förhöjda gångpassager eller övergångsställen.

Vid industriinfart kan i undantagsfall kantstödet alternativt sänkas till noll, eller i sista hand avbrott i kantstödet utan radier utföras men det är en sämre lösning för gående samt ur underhållssynpunkt.
 
Om infarternas lägen i ett planerat villaområde ännu vid andra utläggningsskedet ej är kända kan man med fördel sätta 70 mm:s kantstöd, typ S, på hela den aktuella gatan. Vid närliggande infarter bör den lägre kantstenshöjden (40 mm) behållas.
 

Busshållplatser

På perrongdelen, normalt raksträckan i en bussficka ska kantstödstyp, enligt tabell under rubrik ”Val av kantstöd vid nyanläggning”, under 3LB Kantstöd användas.
 

 • GF1 sätts i betong enligt figur AMA DEC.1/1 i AMA Anläggning.
 • Betongkantstöd utförs med särskilt bakstöd enligt 12LB Kantstöd av betong (betongkantstöd, spikat/limmat)

 

Avvikelse i höjdled

Se ”Stadsmiljöförvaltningens ändringar och tillägg till AMA Anläggning 23” kod DEC.

 

Litteraturhänvisning

 • SS-EN 1340 Kantstöd av betong – krav och provningsmetoder 
 • SS-EN 1343 Kantsten av natursten för utomhusbruk – krav och provningsmetoder
Ritningar

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.