Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Kantstöd är det samlade begreppet för alla slag av låga stöd av granit, betong, asfalt med mera.

Vid väg- och gatubyggande används normalt nedgrävt stöd av granit alternativt limmat eller spikat betongstöd. Stöden har följande funktioner:

  • skyddande av i första hand gående och cyklister
  • styrande/hindrande av olika trafikströmmar
  • avgränsande mellan olika ytmaterial
  • bortledande av ytvatten
  • orientering för synsvaga

Val av kantstöd

I centrala staden används främst kantstöd av granit. I övriga delar av staden används den kantstödstyp som finns i området. Se tabell nedan.

Kantstöd vid gångbana

Kanter tvärs gångbanor ska generellt undvikas/minimeras med undantag för passager. Se vidare 3GG Detaljutformning passage.

Kantstöd vid cykelbana

Utmed cykelbana ska kantstöd med visning inte förekomma. Detta gäller även i korsningspunkter på refuger och dylikt. Om avsteg måste göras ska kantstödet ha max 80 mm visning mot cykelbana, för att undvika trampislag (olycksrisk).

Där cykelbana korsar kantstödslinje, tas kantstödet bort och cykelbanan läggs i körbaneplanet. Föreligger risk för osäkerhet om vad som är körbana och vad som är cykelbana när kantstöd saknas, till exempel vid vändplatser och dylikt, behöver gränsen tydliggöras via den totala utformningen. Detta kan göras bland annat genom att markera gränsen med kantstöd i noll alternativt avvikande materialremsa i noll eller målad linje, tillsammans med annan tydliggörande utformning.

Se även avsnitt 3GG Detaljutformning passage .

Kantstöd vid körbana

Normalhöjd för kantstöd intill körbana är 120 mm undantaget villaområden med betongsten där normalhöjden är 100 mm. Vid val kantstöd ska hänsyn ska tas till intilliggande områden.

Intill körbana ska kantstödet generellt inte vara fasat för att undvika uppkörning med bilar. I cirkulationsplatser sätts fasad råkantsten med en synlig höjd på 120 mm i ytterkant och 40 mm runt brättet, se standardritning 4558. Även vid genomgående gångbana/cykelbana ska kantstödet fasas och synlig höjd ska vara 40mm, se vidare 3GD Genomgående gångbana/cykelbana.

Kantstöd vid kollektivtrafik

Mittförlagda, upphöjda kollektivtrafikkörfält ska ha ett kantstöd mot körbana på 120mm. Detta ska inte vara fasat för att hindra uppkörning med bilar.

När hållplatsen enbart trafikeras av spårvagn sätts L-stöd utmed perrongdelen. När buss angör hållplatsen sätts TK-stöd eller granitstöd typ GF1. Vid kombinerad hållplats för spårvagn och buss kan TK-stöd enbart sättas om spåret är utfört med betongplatta under spåret.