Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Asfalt som släntbeklädnad bör enbart komma i fråga på små slänter, högst 1,5 meter breda. Stora slänter kan ej vältas eller packas på ett godtagbart sätt. Även ur estetisk synpunkt bör stora asfaltbeklädnader undvikas. Asfaltytor utan trafik åldras och bryts upp.

Stensättning utförs som regel med storgatsten eller markbetongsten. Släntfot avslutas med kantstöd. I slänter brantare än 1:1,5 bör sten sättas i jordfuktad betong.

Betongplattor i branta slänter ska vid anslutning mot planteringsyta ha ett skift nedgrävt stående, så att den yttre plattraden inte lossnar. Plattor undviks där stora ojämna sättningar är att vänta eller där skadegörelse befaras. Marksten, kontursten är lämpliga i de fall man vill ha en ökad bärighet och överbryggning vid risk för sättningar.

Makadambeklädnad bör inte användas nära bostäder, skolor eller andra platser där folk uppehåller sig. Makadam blir lätt kastammunition.