Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Stig Hedström

Cykelparkering på allmän plats är till för allmänna målpunkter. Cykelparkering kopplad till fastighet ska ske på kvartersmark. Detta gäller för både boende och besökare. Antalet parkeringsplatser som krävs vid nybyggnation regleras i Riktlinjer för mobilitet och parkering samt Anvisningar till riktlinjer för mobilitet. Cykelparkering i anläggning behandlas inte i detta kapitel.

Placering av cykelparkeringar

Placeringen är viktig för att cykelparkeringen ska vara attraktiv. Placeringen är även avgörande för att minska antalet fritt parkerade cyklar som kan försämra framkomligheten för gående eller innebära fara för personer med nedsatt syn och personer med andra funktionsvariationer.

Cykelparkering på allmän plats behöver placeras:

  • I nära anslutning till allmänna målpunkter
  • I möbleringszoner i anslutning till cykelbanor
  • I direkt anslutning till kollektivtrafikhållplatser
  • Vid mötesplatser, torg och vissa korsningar
  • Längs större cykelstråk, särskilt i centrum

Tänk på:

  • Cykelparkering får inte placeras siktskymmande i korsning, vid passage, överfart eller övergångsställe.
  • Cykelparkering ska placeras så att den inte utgör hinder för gång- eller cykeltrafik.
  • Cykeluppställning kan ordnas längsgående där man särskilt vill undvika utbackande cyklar i cykelbana eller gångbana.

Utformning av cykelparkering

I första hand ska rak cykelparkering användas. Vid smala utrymmen kan de placeras snett, vanligtvis i 45o vinkel (används främst i befintliga, trånga miljöer).

Figur Generellt utrymmesbehov vid rak cykelparkering

Se även principfigur och exempel under avsnittet om cykelpollare nedan.

Figur Generellt utrymmesbehov vid snedställd cykelparkering i rad (45o)

 

Om cykelparkeringen är avsedd för lite längre uppställningstider, som till exempel vid kollektivtrafikknutpunkter, bör de förses med tak. Vid större stationslägen kan även parkering i anläggning vara aktuellt.

Val av cykelställ

Enbart cykelställ som medger ramlåsning ska användas. Cykelställ väljs enligt principerna i Stadens möbler samt Stadens möbler riktlinjer. Det här gäller hela staden i syfte att skapa enhetlighet och god användbarhet. I vissa undantagsfall fall där trädrötter, ledningar etc i befintliga miljöer gör det svårt eller orimligt att använda cykelpollare med ett djupgående fundament för varje pollare, övervägs andra typer av lösningar med färre fundament eller grundläggning via ytlig betongplatta.

Cykelpollare

Cykelpollare med båge förordas, se principfigur nedan. Dessa fungerar bra i såväl gatumiljö som i möbleringszon och på torg, särskilt där det är av vikt att ytan inte uppfattas som avskärmad. Pollarna har en enkel och ren design och tar liten plats när de inte används. Det är lätt att parkera två cyklar i samma ställ, enkelt att låsa fast cykelramen i bågen och enkelt att angöra cykelstället från flera håll i denna typ av cykelpollare. Cykelpollare bör placeras minst 1 meter isär för att göra det möjligt att lätt parkera cyklar på båda sidorna om pollaren, se principfigur. Cykelpollare kan även snedställas vid eventuellt behov av cykelparkering på skrå.

Cykelställ traditionell med ramlåsningsbåge

Det finns numera varianter av det enkla, traditionella cykelstället, där det är möjligt att låsa fast cykelramen i en båge, vilket ger både förhöjd säkerhet mot stöld samt visst stöd i sidled jämfört motsvarande ställ utan båge. Cykelställen innebär en viss barriär men ger en stabil och ordnad parkering. Cykelställ med ramlåsning av denna modell kan används tex där det är av vikt att cyklarna placeras på ett visst sätt/i rad, till exempel längs kanaler. Traditionella cykelställ utan båge för ramlåsning ska inte användas.

Tvåvåningsställ
I tvåvåningsställ kan cyklar parkeras på övervåning med hjälp av nedfällbar skena. Tvåvåningsställ bör förses med väderskydd. Ställen är svårplacerade i många gatumiljöer men kan vara en lösning i de fall högre kapacitet behövs på begränsade ytor. Tvåvåningsställ är i regel enbart aktuella för långtidsparkering, exempelvis vid kollektivtrafikknutpunkter och då med väl vald placering.

Cykelbåge
Cykelbåge/”S-ställ” som omnämns i Stadens möbler riktlinje ska numera inte användas vid nyanläggning eller större kompletteringar av befintliga cykelparkeringar i Göteborg. Den har visat sig vara svår att förstå hur den ska användas på rätt sätt och kan lätt skapa viss inlåsningseffekt på andra personers cyklar.

Styr & Ställ
Om en Styr & Ställ-station behöver flyttas på grund av byggnation ansvarar projektet för att hitta ny/tillfällig stationsplacering samt återställning av den tillfälliga platsen. Placeringen ska stämmas av med Kompetensen ”Styr & Ställ”.