Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Kemiska produkter

Kemiska produkter som innehåller särskilt farliga ämnen får inte användas utan att stadsmiljöförvaltningen/exploateringsförvaltningen har granskat användningen. Till särskilt farliga ämnen räknas utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen, se Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram. Blanketten ”Ansökan om granskning av kemisk produkt” ska användas vid ansökan om granskning av kemisk produkt. Till hjälp vid ifyllande av blanketten finns en instruktion, ”Instruktion – så här fyller du i en ansökan om granskning av kemisk produkt” till höger på sidan.

Kemiska produkter som ska granskas:

  • Produkter i BETA-registret
  • Kemiska produkter som klassas som B i Trafikverkets kemikaliehanteringssystem Chemsoft.
  • Kemiska produkter som klassas som C i Trafikverkets kemikaliehanteringssystem Chemsoft.
  • Kemiska produkter som inte finns i Trafikverkets kemikaliehanteringssystem Chemsoft.

Se länk till ”Trafikverkets Chemsoft” till höger på sidan.

Kemiska produkter som är undantagna från granskning är drivmedel som finns listade i ”Gemensamma miljökrav för entreprenader 2018” samt hydraulvätskor som uppfyller miljöegenskapskraven i Svensk Standard SS155434. Produkterna ska fortfarande listas på kemikalieförteckningen.

Säkerhetsdatablad ska vara på svenska och ej äldre än tre år. Hantering av kemiska produkter ska ske i enlighet med Miljöförvaltningens faktablad ”Säker lagring av kemikalier” och när det är tillämpligt även Miljöförvaltningens faktablad ”Skyddsområde Göta Älv”. Miljöförvaltningens faktablad finns till höger på sidan under länken ”Miljöförvaltningens faktablad”.

Byggvarudeklarationer ska finnas tillgängliga för samtliga byggvaror som föreskrivs. Deklarationerna ska vara på svenska och ej äldre än tre år. Alternativt ska produkterna vara registrerade i BASTA-systemet.

Vid frågor om kemiska produkter tas kontakt med stadsmiljöförvaltningen/exploateringsförvaltningen. För kontakt se kompetens ”Kemikaliegranskning” till höger på sidan.

Material

Konstgräs

Huvudregeln är att konstgräs inte ska användas. Om det krävs vid någon tillämpning så ska typ av konstgräs alltid godkännas av miljöenheten, se kompetens ”Miljö” till höger på sidan.

Trummor

Trummor och andra anläggningar som föreskrivs för användning i vatten ska vara utformade eller placerade så att de inte utgör ekologiska barriärer, se 2GF Naturskydd, dokumentet ”Stadsmiljöförvaltningens anvisningar för arbete i vattendrag med trummor med vandrande fisk”.

Trä

Om trä ska användas förespråkas trä från hållbart skogsbruk, verifierat av tredje part gentemot hållbarhetscertifiering. Forest Stewardship Council (FSC) och Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC) är exempel på sådana certifieringar.

Träslag som ska undvikas är:

  • Azobé
  • Sibirisk lärk
  • Bangkirai
  • Jotuba
  • Cumaro
  • Banga wanga

Tryckimpregnerat virke bör i möjligaste mån undvikas, speciellt i tillämpningar där människor har mycket kontakt med virket så som lekplatser eller soldäck. Vilka alternativ som finns får bedömas i enskilda fall.

Vid frågor om materialval, kontakta miljöenheten hos beställaren, se kompetens ”Miljö” till höger på sidan.

Natursten

I första hand används befintligt material på plats. Om befintligt material saknas ska kontroll göras om tänkt material finns i lager på stadsmiljöförvaltningens stengård, Ringön. Se 12BB Begagnad granit.

Om natursten från riskländer (Kina, Portugal, Indien, afrikanska länder) ska köpas in så måste entreprenören kunna visa dokumentation från fullständig inspektion av aktuella stenbrott och bearbetningsanläggningar. Rapporterna ska visa att tillverkningen sker enligt stadsmiljöförvaltningens/exploateringsförvaltningens etiska krav. Se AFC.151 i AF-mall, se 12CA Administrativa föreskrifter.

För beskrivning av hur avvikelsehantering sker se dokumentet ”Avvikelsehantering av etiska krav på natursten”.

För mer information se ”Vägledning för etiska krav och uppföljning av natursten”.

Skumglas

Råvaran till skumglas är återvunnet insamlat förpackningsglas från de svenska hushållen som förädlas till ett lättfyllnadsmaterial för användning i mark- och byggsamanhang.

Skumglas är inert, kemiskt stabilt och obrännbart. Materialet är beständigt mot frätande ämnen, innehåller inga fibrer eller miljöfarliga gaser och är till sitt ursprung oorganiskt och kan därför inte mögla. Den platsspecifika föroreningsrisken förknippad med användning av skumglas i mark- och vägbyggnad kan normalt beaktas som obetydlig eller ringa. Vid nyttiggörandet kan också ofta påvisas ett uttag av naturresurser och energianvändning begränsas (källa: SGI:s handbok).

Skumglas får användas i projekt för stadsmiljöförvaltningen/exploateringsförvaltningen under förutsättning att det är registrerat i BASTA-registret eller likvärdigt.