Arkivversion 2021:2
Foto: Jonas Andersson

Kemiska produkter

Kemiska produkter som innehåller särskilt farliga ämnen får inte användas utan att trafikkontoret har granskat användningen. Till särskilt farliga ämnen räknas utfasningsämnen inklusive hormonstörande ämnen på SIN-listan samt riskminskningsämnen, se Kemikalieplan för Göteborgs Stad. Blanketten ”Trafikkontorets instruktion för ansökan om granskning av kemisk produkt” ska användas vid ansökan om granskning av kemisk produkt. Till hjälp vid ifyllande av blanketten finns en instruktion, ”Manual – så här fyller du i en kemikalieförteckning” till höger på sidan. 

Kemiska produkter som ska granskas:

  • Produkter i BETA-registret
  • Kemiska produkter som klassas som B i trafikverkets kemikaliehanteringssystem Chemsoft.
  • Kemiska produkter som klassas som C i trafikverkets kemikaliehanteringssystem Chemsoft. 
  • Kemiska produkter som inte finns i trafikverkets kemikaliehanteringssystem Chemsoft. 

Se länk till ”Trafikverkets Chemsoft” till höger på sidan.

Kemiska produkter som är undantagna från granskning är drivmedel som finns listade i ”Gemensamma miljökrav för entreprenader 2018” samt hydraulvätskor som uppfyller miljöegenskapskraven i Svensk Standard SS155434. Produkterna ska fortfarande listas på kemikalieförteckningen.

Säkerhetsdatablad ska vara på svenska och ej äldre än tre år. Hantering av kemiska produkter ska ske i enlighet med Miljöförvaltningens faktablad ”Säker lagring av kemikalier” och när det är tillämpligt även Miljöförvaltningens faktablad ”Skyddsområde Göta Älv”. Miljöförvaltningens faktablad finns till höger på sidan under länken ”Miljöförvaltningens faktablad”.

Byggvarudeklarationer ska finnas tillgängliga för samtliga byggvaror som föreskrivs. Deklarationerna ska vara på svenska och ej äldre än tre år. Alternativt ska produkterna vara registrerade i BASTA-systemet.

Vid frågor om kemiska produkter tas kontakt med trafikkontoret. För kontakt se kompetens ”Kemikaliegranskning” till höger på sidan.

Material

Konstgräs

Huvudregeln är att konstgräs inte ska användas. Om det krävs vid någon tillämpning så ska typ av konstgräs alltid godkännas av miljöenheten, se kompetens ”Miljö” till höger på sidan.

Trummor

Trummor och andra anläggningar som föreskrivs för användning i vatten ska vara utformade eller placerade så att de inte utgör ekologiska barriärer, se 2GF Naturskydd, dokumentet ”Trafikkontorets anvisningar för arbete i vattendrag med trummor med vandrande fisk”.  

Trä

Om trä ska användas förespråkas trä från hållbart skogsbruk, verifierat av tredje part gentemot hållbarhetscertifiering. Forest Stewardship Council (FSC) och Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC) är exempel på sådana certifieringar.

Natursten

I första hand används befintligt material på plats. Om befintligt material saknas ska kontroll göras om tänkt material finns i lager på trafikkontorets stengård, Ringön. Se 12BB Begagnad granit.

Om natursten från riskländer (Kina, Portugal, Indien, afrikanska länder) används ska entreprenören kunna visa att stenen producerats/bearbetats under förhållanden som är förenliga med ILO:s åtta grundläggande internationella konventioner, konventioner med särskild hänsyn till säkerhet och arbetsskydd (170, 155 och 148), FN:s barnkonvention 32 samt lokalt arbetarskydd, arbetsmiljölagstiftning och arbetsrätt.  För mer information se ”Vägledning för etiska krav och uppföljning av natursten”

Senast tre veckor före stenleverans ska entreprenören redovisa:

1. Information om var stenen bearbetats/producerats (företagsnamn, adress och kontaktuppgifter till ansvarig person på anläggningen). Uppgifter ska visas för alla led av entreprenörens underleverantörer, från råvara till bearbetning.

2. Dokumentation från fullständig inspektion av aktuella stenbrott och bearbetningsanläggningar. Med fullständig inspektion avses inspektion innehållande visuell kontroll av produktionsanläggningar, genomgång och kontroll av dokument samt intervjuer med ledning och anställda på plats. Inspektionerna ska vara genomförda av oberoende tredjeparts inspektionsföretag och ej äldre än två år. Dokumentationen ska också innehålla underleverantörers kommentarer till funna avvikelser och tillhörande förbättringsplan. Leverantörens revisionsmetodik och rapportering ska följa sedvanlig standardiserad revisionsmetodik som t.ex. SA8000, SMETA, BSCI, eller motsvarande. För varje avvikelse ska inspektionsrapporten innehålla en beskrivning av bristande efterlevnad, bevis för att underbygga observationer, dess frekvens, antalet berörda personer samt hänvisning och detaljer om det relevanta området i kraven och / eller lokal lag.

Skumglas

Råvaran till skumglas är återvunnet insamlat förpackningsglas från de svenska hushållen som förädlas till ett lättfyllnadsmaterial för användning i mark- och byggsamanhang.

Skumglas är inert, kemiskt stabilt och obrännbart. Materialet är beständigt mot frätande ämnen, innehåller inga fibrer eller miljöfarliga gaser och är till sitt ursprung oorganiskt och kan därför inte mögla. Den platsspecifika föroreningsrisken förknippad med användning av skumglas i mark- och vägbyggnad kan normalt beaktas som obetydlig eller ringa. Vid nyttiggörandet kan också ofta påvisas ett uttag av naturresurser och energianvändning begränsas (källa: SGI:s handbok).

Skumglas får användas i projekt för trafikkontoret under förutsättning att det är registrerat i BASTA-registret eller likvärdigt.

Dokument
Kontakter