Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Innan arbeten påbörjas, ska beställarens byggledare och berörd parkförvaltare besiktiga ytor, vegetation och markutrustning. 

Schakt får ej ske innanför ett område 4 meter utanför trädkronans droppzon (kronans utbredning) utan godkännande av parkförvaltare eller planeringsledare träd (se kompetens ”Träd”). Skulle sådan schakt godkännas ska schaktövervakning utföras med hjälp av Göteborgs stads ramavtalsupphandlade arborister.

För att undvika packningsskador i marken ska skyddsplåtar användas och typ av maskin ska anpassas efter markens bärighet. Packningsskador får ej uppstå. Vid träd, där markytan eventuellt kommer att belastas med upplag eller trafik ska lämpliga åtgärder vidtas för att undvika skador på marken se standardritningarna A4:C och A4:D samt 12TA1.3 Skydd under byggtiden.

I vissa fall kan tunnling/tryckning av ledningen under rotsystemet utföras i samråd med ansvarig parkförvaltare/planeringsledare träd.

I samband med schakt ska alla rötter kapas och beskäras med hjälp av sekatör eller beskärningssåg och snitten ska ligga rakt och jämt. Avslitning av rötter får ej förekomma. Grövre rötter (diameter = >50 millimeter) får ej kapas. 

Intilliggande träd och buskage ska skyddas med staket under byggnadstiden se standardritningarna A4:A och A4:B samt 12TA1.3 Skydd under byggtiden. Erforderlig beskärning av träd och buskage ska utföras med hjälp av Göteborgs stads ramavtalshandlade arborister.  

Skador på träd ska värderas och kostnadsregleras enligt Alnarpsmodellen, se 12TA1.10 Värdering av träd. Värdering ska utföras av stadsmiljöförvaltningen godkänd trädvärderare. 

Återställningsarbeten och ersättningsmaterial ska besiktigas och godkännas av beställarens byggledare och berörd parkförvaltare.

Schakt i rotzonen kan inte alltid undvikas. När sådana ingrepp måste göras ska stor varsamhet iakttas. Krav på åtgärder ska beskrivas i bygghandlingarna. Handschaktning kan utföras med hjälp av vakuumsugning, eventuellt i kombination med tryckluftsspade, i anslutning till rotsystem. Rötter får ej utsättas för torka eller kyla. Vid friläggning av rötter ska rotdraperi anläggas, se standardritning A4:F. Vid längre öppna schakter ska skyddsspont byggas, se standardritning A4:E.