Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Vägräcken används när det finns stor risk för skada vid en eventuell avkörning. Exempel på när det kan vara aktuellt:

Som mitträcke mellan körriktningar

Används framför allt på trafikleder med högre hastigheter och större fordonsflöden.

Mellan motorfordonstrafik och gång- och cykel.

Kan användas för att skydda oskyddade trafikanter på platser med förhöjd risk för avkörning och hastigheter över 50km/h.

Vid branta slänter/stup och höga vattennivåer

Vid lutningar brantare än 1:3 och vattendjup överstigande 0,5 m vid medelvattenstånd inom 1,5 m från vägbanekant.

På platser med oeftergivliga hinder inom säkerhetszonen

För mer info om säkerhetszon se 3DA Utrymme fordonstrafik.