Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Trafikkontoret tillhandahåller och förvaltar i dagsläget ett antal olika Visummodeller. Vilken modell som ska användas i den aktuella situationen bedöms från fall till fall och behöver stämmas av med trafikkontoret, se kompetens ”Trafikmodeller” till höger på sidan.

Trafikkontoret har de senaste åren utvecklat en ny trafikmodell, Göteborgs Strategiska Trafikmodell (GSM), som omfattar alla trafikslag och är en integrerad prognosmodell. Modellen har utvecklats för att på systemnivå bättre förstå och kvantifiera effekterna av förändringar i den framtida markanvändningen samt olika åtgärder i kollektivtrafik- och vägtrafiksystemet. Modellen hanterar resor med samtliga färdmedel och omfattar Göteborg och delar av kranskommunerna. För en mer ingående beskrivning av vad modellen kan användas till se 2CC1.1 Göteborgs Strategiska Trafikmodell (GSM)

Trafikkontorets äldre makromodeller saknar efterfrågemodell utan använder statiska biltrafikmatriser som har hämtats från Trafikverkets nationella modellsystem Sampers. För mer information om de olika modellerna se 2CC1.2 Äldre makromodeller.

Kontakter